Workshop k vytipování obnovy prvků ZI a prioritních realizací prvků ÚSES

19. listopadu 2019 se v Kyjově uskutečnilo setkání s místními aktéry, aby se představily a prodiskutovaly návrhy, jak vytipovat prvky Územního systému ekologické stability (ÚSES) a zaniklé cesty, resp. prvky ZI tak, aby jejich realizace umožnila snížení eroze půdy na Kyjovsku a zlepšení prostupnosti Kyjovské krajiny. Tyto návrhy by měly být součástí připravované strategie ZI pro region. Setkání proběhlo ve dvou blocích: v dopoledním pracovníci Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (VÚKOZ) své návrhy představili se starosty regionu v rámci semináře zabývajícího se krajinou a pozemkovými úpravami. Ve večerním bloku pak byla s návrhy seznámená i zainteresovaná veřejnost. Poté došlo k diskuzi a byly sesbírány podněty, jak návrhy upravit, resp. jak v nich reflektovat připomínky a požadavky zainteresovaných stran. Děkujeme všem zúčastněným za cenné připomínky a těšíme se na další podněty!

Workshop Kyjov 1
Workshop Kyjov 2

Fotky: Marek Havlíček

Zpět do PŘEHLED WORKSHOPŮ nebo HLAVNÍ STRÁNKA