Pilotni projekt Ljudska Univerza Velenje

NEWS FROM SLOVENIA
21.05.2018
Written by KSSENA

V okviru projekta eCentral, bosta Mestna občina Velenje in Zavod KSSENA prenovili stavbo Ljudsko univerzo Velenje.

Andragoški zavod Ljudska Univerza Velenje je javni zavod za izvajanje izobraževanja odraslih in deluje v javnem interesu. Stavba je bila zgrajena leta 1959 in je namenjena izobraževanju. Osnovna namembnost prostorov se skozi leta ni spreminjala, le določeni prostori so se preuredili oziroma spremenili svojo namembnost. V stavbi se nahajajo prostori kot so pisarne, učilnice, kabineti, sanitarije ter hodniki. Lastnik stavbe je Mestna občina Velenje (MOV).

V stavbi je z uspešno implementacijo organizacijskih in investicijskih ukrepov mogoče doseči znaten prihranek energije. Izračun prihrankov je opravljen na podlagi povprečja normiranih rab toplotne energije za ogrevanje stavbe v referenčnih letih, in sicer glede na letni temperaturni primanjkljaj. Povprečna normirana letna raba toplotne energije za ogrevanje stavbe in pripravo tople sanitarne vode tako znaša 122.486 kWh.

V preglednici je prikazan povzetek posameznih smiselnih ukrepov za zmanjšanje rabe energije. Prikazane so potrebne investicije za izvedbo posameznih ukrepov, in sicer so prikazane  investicije brez DDV (projektantska ocena). Predvidene investicije so okvirne, saj je dejanska višina odvisna od podanih smernic Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. V sklopu razširjenega energetskega pregleda so bili opredeljeni trije različni scenariji izvedbe ukrepov za učinkovito rabo energije v stavbi, najbolj optimalen scenarij pa zadošča pogojem celovite energetske prenove. Po energetski sanaciji bo stavba skladna z zahtevami Pravilnika o učinkoviti rabi energije, prav tako pa bo ustrezala smernicam Akcijskega načrta skoraj nič energijske stavbe. 

Povzetek posameznih ukrepov:

Velenje Feasibility study


Del sredstev za prenovo stavbe bomo skušali zbrati s pomočjo množičnega financiranja, ki je v Sloveniji še dokaj nepoznana praksa, prav tako je to področje zakonsko še neurejeno. V okviru programa bomo prejeli sredstva v višini 58.000 EUR, z metodo množičnega financiranja pa bomo skušali zbrati preostali znesek, to je 45.245 EUR.