MERANIE IZOTOPOV A GRANULOMETRIA ČASTÍC

Špecifické merania distribúcie častíc podľa veľkosti sa vykonávajú na dvoch miestach: Racibórz a  Horní Suché (Česká republika). Znalosť distribúcie veľkosti častíc v ovzduší je veľmi dôležitá vzhľadom na to, že usadzovanie aerosólov v dýchacích cestách závisí od ich veľkosti. Skúmanie takejto distribúcie má teda veľký význam na primerané posúdenie rizika spôsobeného nebezpečnými znečisťujúcimi látkami, ktoré sa objavujú v prostredí ako výsledok ľudských aktivít - priemysel, emisie z dopravy, emisie v dôsledku domáceho vykurovania a prírodných javov. Merania sa vykonávajú s použitím SMPS a APS spektrometrov, umožňujúcich merania od 5 nanometrov do niekoľkých mikrometrov. Cieľom týchto meraní je podporiť model cezhraničného prenosu znečisťovania a overiť pôvod znečistenia.

Príprava meraní

1
2


Jedna z meracích staníc bola umiestnená v  zatvorenej uhoľnej bani na streche Františkovej šachty. Zariadenia na meranie veľkostnej distribúcie a koncentrácie izotopov znečistenia prachu zachytávaného na filtri boli umiestnené na streche šachty vo výške asi 86 m.

3