MĚŘENÍ IZOTOPŮ A ČÁSTICOVÁ GRANULOMETRIE

Specifické měření distribuce částic znečištění dle velikosti probíhají na dvou místech: v Ratiboři (Polsko) a Horní Suché (Česká republika). Znalost distribuce velikosti částic v ovzduší je důležitá vzhledem k tomu, že na velikosti záleží při usazování aerosolů v dýchacích cestách. Měření velikosti částic tak má velký význam při hodnocení zdravotních rizik spojených s nebezpečnými znečišťujícími látkami, které se v ovzduší objevují jako důsledek lidské činnosti: průmyslu, emisí z dopravy či lokálního vytápění. Měření jsou provedena prostřednictví SMPS a APS spektrometrů, které umožňují měření částic o velikosti od 5 nanometrů do několika milimetrů. Cílem měření je podpořit model přeshraničního přenosu znečištění a ověřit jeho původ.

Příprava měření

1
2


Jedna z měřících stanic je umístěna na střeše těžební věže dolu František v Horní Suché. Zařízení na měření distribuce velikosti a koncentrace izotopů znečištění prachu zachyceného na filtrech bylo umístěno ve výšce cca 86 metrů.

3