Stretnutie projektového tímu AIR TRITIA v Ostrave

Dňa 19. februára 2020 sa uskutočnilo desiate stretnutie projektového tímu AIR TRITIA v priestoroch Vysokej školy banskej – Technická univerzita Ostrava. Projektoví partneri riešili úlohy súvisiace s ukončením realizácie projektu a jeho výstupov - nástroje (Systém riadenia kvality ovzdušia, Predpovedný varovný systém), Spoločná stratégia pre riadenie kvality ovzdušia v krajinách projektových partnerov, Stratégie pre riadenie kvality ovzdušia v mestách (Žilina, Ostrava, Opava, Opole a Rybník) a publikácie Monografia a Atlas. Výstupy budú predstavené na Záverečnej konferencii, ktorá sa bude konať dňa 21. mája 2020 v Ostrave. Po spracovaní finálnej verzie programu konferencie a prednášajúcich budú informácie o konferencii zverejnené na stránkach a sociálnych médiách projektu AIR TRITIA a projektových partnerov. 

2
3