Riadenie kvality ovzdušia 

 Jedným z cieľov projektu AIR TRITIA je vytvoriť nástroje pre efektívne a transparentné riadenie kvality ovzdušia v súlade s podporou rozhodovania založenom na dôkazoch. Ide o Systém riadenia kvality ovzdušia a Predpovedný varovný systém pre rozhodovacie orgány a obyvateľov regiónu TRITIA. Nástroje pomôžu orgánom verejnej správy v oblasti riadenia kvality ovzdušia  

Systém riadenia kvality ovzdušia 

Systém riadenia kvality ovzdušia (AQMS) je nástroj na podporu dlhodobého strategického rozhodovania. Je to informačný systém, ktorý prostredníctvom užívateľsky priaznivého prostredia, vo forme interaktívnej mapy, poskytuje orgánom štátnej správy informácie založené na vedeckých poznatkoch potrebné na strategické plánovanie a rozhodovanie v oblasti kvality ovzdušia. Popri tom systém poskytuje informácie o kvalite ovzdušia a plánovaných opatreniach pre širokú verejnosť, vďaka čomu sa proces rozhodovania stáva transparentným.

AQMS sa skladá z centrálnej databázy (T.1.1) a  webovej CML aplikácie – interaktívneho mapového rozhrania. Centrálnu databázu AQMS (T.1.1) tvorí Jednotná informačná databáza a beží na databázových systémoch PostgreSQL 10.4 a PostGIS 2.4 umožňujúce spracovanie priestorových a geografických objektov. Webová aplikácia CML je implementovaná prostredníctvom ASP.NET Core 2.0. a pozostáva z klientskej časti pre bežných užívateľov - obce (prihlasovací prístup), verejnosť (voľný prístup) a administrátorská sekcia (umožňujúca import dát, manažment projektov, správa jednotlivých vrstiev a tak podobne).

V rámci projektu AIR TRITIA bol AQMS implementovaný v piatich mestách a príslušných mestských funkčných oblastiach (Opava, Ostrava, Opole, Rybnik a Žilina) a pre región TRITIA (Moravsko-sliezsky kraj, Opolské a Sliezske vojvodstvo a Žilinský kraj). Klientske rozhranie bolo navrhnuté v súlade s vizuálnym štýlom projektu AIR TRITIA a prispôsobené príslušným mestským funkčným oblastiam a regiónu TRITIA spolu s klientskymi podstránkami a jazykovými verziami (česká, poľská, slovenská a anglická).

Systém funguje na: https://aqms.vsb.cz/, prihlasovacie rozhranie je prístupné z každej podstránky mesta /regiónu TRITIA. Verejná časť zobrazuje údaje z pracovného balíka T1, ktoré mestá považovali za relevantné. To isté platí pre časť pre bežných užívateľov – obce (prihlasovací prístup), ktorá obsahuje navyše údaje za celé mestské funkčné oblasti, údaje o emisiách a údaje o lokálnom vykurovaní. Podľa potreby je možné rozšíriť klientsku časť o ďalšie dátové súbory.

1
2

Predpovedný varovný systém

IMWM-NRI (tím implementujúci prognózy - Ewa Krajny, Leszek Osrodka, Marek Wojtylak) predstavil po skúšobnom období PVS (Predpovedný varovný systém) = krátkodobá predpoveď kvality ovzdušia, ako jeden z výstupov projektu AIR TRITIA (https://www.interreg-central.eu/Content.Node/AIR-TRITIA/AIR-TRITIA-sk.html).

Tento PVS, v súlade s plánovanými cieľmi projektu, má byť zdrojom informácií o predpokladaných dočasných (hodinových) koncentráciách znečisťujúcich látok v ovzduší. Vychádza z potrieb uvedených v implementovanej legislatíve členských štátov Európskej únie https://eur-lex.europa.eu (SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/50/ES z 21. mája 2008).

V oblasti (zóna alebo aglomerácia) existuje riziko, že hladiny znečisťujúcich látok v ovzduší budú nad limitmi vo vzťahu k špecifikovaným prahovým hodnotám uvedeným v prílohách k vyššie uvedenej smernici. Členské štáty vypracujú plány s návrhom krátkodobých opatrení na zníženie rizika alebo skrátenia doby prekročenia.

Aj keď v smernici nie je výslovne uvedená potreba krátkodobej predpovede kvality ovzdušia, ako nástroja na vykonávanie krátkodobých opatrení v období dynamického rozvoja metód numerickej predpovede počasia, predpovede meteorologických podmienok a skutočnosť, že efektívne informovanie verejnosti o hrozbe vyplývajúcej z výskytu zdraviu škodlivých látok znečisťujúcich ovzdušie, stáva sa tento PVS veľmi dôležitým a efektívnym nástrojom v oblasti manažmentu kvality ovzdušia. Tento predpovedný varovný systém

Viac informácií o systéme a vizualizáciu predpovede samotnej môžete nájsť na http://air-tritia-test.herokuapp.com.

Po dokončení adaptácie  PVS na internetových stránkach IMWM-NRI, bude systém dlhodobo dostupný na týchto stránkach. 

1
2