Zarządzanie jakością powietrza 

Jednym z celów projektu AIR TRITIA jest stworzenie narzędzi dla efektywnego i przejrzystego zarządzania jakością powietrza zgodnie ze wsparciem decyzji w oparciu o dowody. Chodzi o System Zarządzania Jakością Powietrza i System Predykcyjny dla organów decyzyjnych i mieszkańców obszaru TRITIA. Narzędzia będą pomocą dla organów samorządowych w dziedzinie zarządzania jakością powietrza. 

System Zarządzania Jakością Powietrza 

System Zarządzania Jakością Powietrza (AQMS) to narzędzie wspierające podejmowanie długoterminowych decyzji strategicznych. Jest to system informacyjny, który poprzez przyjazne dla użytkownika środowisko w postaci interaktywnej mapy, dostarcza organom administracji państwowej informacji opartych na wiedzy naukowej, potrzebnych do planowania strategicznego i podejmowania decyzji w zakresie jakości powietrza. Ponadto system dostarcza społeczeństwu informacji o jakości powietrza i planowanych działaniach, dzięki czemu proces decyzyjny jest przejrzysty.

AQMS składa się z centralnej bazy danych (T.1.1) i aplikacji internetowej CML - interaktywnego interfejsu mapowego. Centralną bazę danych AQMS (T.1.1) tworzy Ujednolicona informacyjna baza danych i działa na systemach bazodanowych PostgreSQL 10.4 i PostGIS 2.4, umożliwiających przetwarzanie obiektów przestrzennych i geograficznych. Aplikacja internetowa CML jest implementowana za pomocą ASP.NET Core 2.0. i składa się z części klienckiej dla zwykłych użytkowników - gmin (dostęp po zalogowaniu), publicznej (dostęp bezpłatny) i sekcji administracyjnej (umożliwiającej import danych, zarządzanie projektami, zarządzanie poszczególnymi warstwami itd.).

W ramach projektu AIR TRITIA system AQMS został wdrożony w pięciu miastach i odpowiednich miejskich obszarach funkcjonalnych (Opawa, Ostrawa, Opole, Rybnik i Żylina) oraz w regionie TRITIA (Kraj Morawsko-Śląski, Województwa Opolskie i Śląskie oraz Samorządowy Kraj Żyliński). Interfejs klienta został zaprojektowany zgodnie ze stylem wizualnym projektu AIR TRITIA i dostosowany do odpowiednich miejskich obszarów funkcjonalnych i regionu TRITIA wraz z podstronami klienta i wersjami językowymi (czeską, polską, słowacką i angielską).

System działa pod adresem: https://aqms.vsb.cz/, strona logowania jest dostępna z każdej podstrony miasta / regionu TRITIA. Część publiczna przedstawia dane z pakietu roboczego T1, które miasta uznały za istotne. To samo dotyczy sekcji dla zwykłych użytkowników - gminy (login dostępu), w której dodatkowo znajdują się dane dla całych miejskich obszarów funkcjonalnych, dane o emisjach oraz dane o lokalnym ogrzewaniu. W razie potrzeby istnieje możliwość rozszerzenia części klienta o kolejne pliki danych.

1
2

System prognozy ostrzegania (PWS)

IMGW-PIB (zespół realizujący prognozę w składzie Ewa Krajny, Leszek Osrodka, Marek Wojtylak) wprowadził po okresie testowym PWS (Prediction Warmning System), krótkoterminową prognozę jakości powietrza AQ (Air Quality) będącą jednym z wyników Projekt AIR TRITIA (http://air-tritia-test.herokuapp.com/pl).

Opracowany w ramach projektu PWS, zgodnie z założeniami celu AIR TRITIA, ma być źródłem informacji o przewidywanych chwilowych (godzinowych) stężeniach zanieczyszczeń powietrza. Opiera się to na wdrożonniu w ustawodawstwie państw członkowskich Unii Europejskiej (DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/50 / WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz.U. L 152 z 11.6.2008) (https://eur-lex.europa.eu), szczególnie zapisanych w dyrektywie działań krótkoterminowych (Rozdział IV, Artykuł 24) oraz transgranicznego przenoszenia zanieczyszczeń powietrza (Rozdział V, Artykuł 25).

Na obszarze (strefie lub aglomeracji) jeżeli zgonie z wynikami prognozy istnieje ryzyko, że poziomy zanieczyszczeń powietrza będą przekraczać normy w stosunku do określonych progów określonych w załącznikach do powyższej dyrektywy. Państwa członkowskie opracowują plany określające krótkoterminowe środki mające na celu zmniejszenie ryzyka lub skrócenie okresu przekroczenia.

Chociaż Dyrektywa nie wymienia wprost krótkoterminowych prognoz jakości powietrza jako narzędzia wdrażania działań krótkoterminowych to w okresie dynamicznego rozwoju metod numerycznych prognozowania warunków atmosferycznych na podstawie których opracuje się prognozy jakości powietrza. Prognozy te  oczywiście z uwzględniają pomiary na stacjach monitoringu jakości stężeń zanieczyszczeń. Stosowanie prognoz jakości powietrza staje się dobrą praktyką. Skuteczna informacja publiczna o zagrożeniu stwarzanym przez ponadnormatywne poziomy stężeń zanieczyszczenia powietrza powinna dlatego być planowana z wyprzedzenie.

Więcej informacji o systemie i wizualizacji samej prognozy można znaleźć na stronie http://air-tritia-test.herokuapp.com. Docelowo link do prognozy jakości powietrza. będzie znajdować się na stronie IMGW-PIB. 

3
4