Analýzy a databázy

Analýzy a databázy sú základom pre vytvorenie Jednotnej priestorovej informačnej databázy, ktorá slúži ako vstup na vytvorenie spoločnej stratégie riadenia kvality ovzdušia pre región TRITIA a pre stratégie jednotlivých zúčastnených miest.

Analýzy a databázy zahŕňajú:

  • Prehľad súčasného stavu (štúdie, projekty, legislatíva)
  • Štúdie súčasného stavu (socioekonomické, epidemiologické)
  • Osem priestorových databáz zhromažďujúcich informácie  medzi tromi štátmi
  • Spracovanie priestorových dát (GIS)
  • Matematické modely
  • Meranie intenzity dopravy, meranie izotopov, analýzy machov.

Dokumenty sú k dispozícii v odkazoch nižšie:

SPRÁVA O STAVE SÚČASNEJ NÁRODNEJ LEGISLATÍVY A POLITÍK NA ZLEPŠENIE KVALITY OVZDUŠIA
SPRÁVA O MINULÝCH A SÚČASNÝCH RELEVANTNÝCH PROJEKTOCH FINANCOVANÝCH EÚ
SPRÁVA O PREHĽADE EXISTUJÚCICH ŠTÚDIÁCH ZAOBERAJÚCICH SA ZNEČISTENÍM OVZDUŠIA
SOCIOEKONOMICKÁ ŠTÚDIA 
EPIDEMIOLOGICKÁ ŠTÚDIA OBLASTI ZÁUJMU