Riadenie kvality ovzdušia

Vedecká monografia „Riadenie kvality ovzdušia“ je výsledkom trojročnej práce medzinárodného kolektívu projektu AIR TRITIA.  Podieľali sa na nej autori z akademickej obce a výskumných inštitúcií z 3 krajín a 5 inštitúcií.

Inštitúcie:

  • Žilinská univerzita v Žiline
  • VŠB - Technická univerzita v Ostrave
  • ACCENDO -  centrum pre vedu a výskum, Ostrava
  • GIG – Glówny Instytut Górnictwa / Hlavný banský inštitút, Katovice
  • IMWM – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, / Inštitút meteorológie a vodného hospodárstva, Varšava.

Cieľom projektu AIR TRITIA bolo priniesť komplexné riešenia pre zlepšenie lokálneho a regionálneho riadenia kvality ovzdušia presahujúceho hranice jednotlivých štátov, poskytnúť informácie podložené konkrétnymi expertízami a odbornými dátami, vývoj a implementácia inovatívnych nástrojov a národných politík štyroch regiónov z troch štátov pre zmiernenie  zdravotných rizík obyvateľov.  Slovenskú republiku zastupuje Žilinský samosprávny kraj,  za Českú republiku je to Moravsko-sliezsky kraj, Poľsko reprezentuje Sliezske vojvodstvo a Opolské vojvodstvo. 

Realizácia projektu  umožnila zvýšiť  možnosti  verejnej správy v oblasti rozhodovania a riešenia kvality ovzdušia. To  umožňuje zlepšenie kvality ovzdušia v znečistených oblastiach regiónov, ktoré sú ovplyvňované zdrojmi znečistenia zo susedných krajín. 

Monografia predstavuje niektoré problémy a výzvy environmentálneho riadenia kvality ovzdušia, ktorými sa snaží reagovať na zmeny v spoločnosti.

Čitateľ monografie získa komplexný prehľad a prezentáciu manažmentu kvality ovzdušia na teoretickej a praktickej úrovni. Monografia má úlohu príručky na pomoc cieľovým skupinám, aby lepšie porozumeli téme znečistenia ovzdušia, a úlohu príručky pre mestá a obce, ktorá im pomôže postupovať pri prijímaní vhodných opatrení.

Monografia je štruktúrovaná a je rozdelená do siedmych kapitol zameraných teoreticky, ale obsahujú aj praktické výstupy. V prvej časti monografie sú popísané zdroje znečisťovania ovzdušia a meteorologické predpoklady rozptylu znečisťujúcich látok. Druhá časť predstavuje modelovanie kvality ovzdušia a monitoring. Na záver sú popísané nástroje riadenia kvality ovzdušia.

Monografia obsah SK/EN

Monografia obsah PL/EN