Řízení kvality ovzduší

Vědecká monografie „Řízení kvality ovzduší“ je výsledkem tříleté práce mezinárodního kolektivu projektu AIR TRITIA. Podíleli se na ní autoři z akademické obce a výzkumných institucí z 3 států.

Instituce:

  • Žilinská univerzita v Žilině, Slovensko
  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
  • ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.
  • GIG – Hlavní báňská institut, Katowice
  • IMWM – Institut meteorologie a vodního hospodářství, Varšava

Cílem projektu AIR TRITIA bylo přinést komplexní řešení pro zlepšení lokálního a regionálního řízení kvality ovzduší přesahujícího hranice jednotlivých států, poskytnout informace podložené konkrétními odbornými poznatky a daty, vývoj a implementace inovativních nástrojů a národních politik čtyř regionů v rámci tří států za účelem snižování zdravotních dopadů na obyvatelstvo. Slovensko zastupuje Žilinský samosprávný kraj, Českou republiku Moravskoslezský kraj a Polsko Slezské vojvodství a Opolské vojvodství.

Realizace projektu umožnila zvýšit možnosti veřejné správy v oblasti rozhodování a řešení kvality ovzduší. To umožňuje zlepšení kvality ovzduší v znečištěných oblastech regionů, které jsou ovlivňovány znečištěním ze sousedních států.

Monografie představuje problémy a výzvy environmentálního řízení kvality ovzduší, kterými se snaží reagovat na změny ve společnosti.

Čtenář monografie získá komplexní přehled o managementu kvality ovzduší na teoretické i praktické úrovni. Monografie je příručkou pro pomoc cílovým skupinám, aby lépe porozuměly tématu znečištění ovzduší, a také příručkou pro města a obce, která jim posoudit případná opatření v oblasti kvality ovzduší.

Monografie je strukturovaná a rozdělená do 7 kapitol, které obsahují teoretické i praktické výstupy. V první části monografie jsou popsány zdroje znečištění ovzduší a meteorologické předpoklady rozptylu znečišťujících látek. Druhá část představuje modelování kvality ovzduší a monitoring. Na závěr jsou popsány vytvořené nástroje řízení kvality ovzduší. 

Monografie obsah SK/EN

Monografie obsah PL/EN