Prehľad existujúcich národných legislatív a politík

Vedecko-výskumný ústav ACCENDO dokončil prehľad legislatívy v oblasti kvality ovzdušia, v ktorom vzájomne porovnáva české, poľské a slovenské právne normy a ich prepojenie na politiku a legislatívu EÚ. Najväčší rozdiel je, že Poľsko doteraz neratifikovalo 3 dôležité protokoly podľa  Dohovoru Európskej hospodárskej komisie OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov: Protokol o ťažkých kovoch, Protokol o perzistentných organických látkach a Protokol o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu. Detailnejšie informácie môžete nájsť v samotnom dokumente.

Prehľad existujúcich národných legislatív a politík je k dispozícii tu.