Stan aktualnych krajowych legislacji i polityk

Instytut Naukowo-Badawczy ACCENDO zakończył przegląd prawodawstwa dotyczącego jakości powietrza, w którym porównuje normy prawne Republiki Czeskiej, Polski i Słowacji oraz ich związek z polityką i prawodawstwem UE. Największą różnicą jest to, że Polska nie ratyfikowała jeszcze 3 ważnych protokołów w ramach „Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości”: Protokół w sprawie Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych i Protokół w sprawie Zakwaszenia, Eutrofizacji i Powstawania

Stan aktualnych krajowych legislacji i politykjest dostępny tutaj.