Stretnutie projektového tímu a hodnotenie prvej polovice realizácie projektu AIR TRITIA

Stretnutie projektového tímu a hodnotenie prvej polovice realizácie projektu AIR TRITIA so zástupcami Spoločného sekretariátu vo Viedni, sa uskutočnilo v priestoroch Vysokej školy banskej – Technickej univerzity Ostrava (VŠB – TUO).

Zástupcovia Spoločného sekretariátu vo Viedni sa spojili s účastníkmi stretnutia prostredníctvom videokonferencie. Projektoví partneri prezentovali výsledky projektu za jednotlivé pracovné balíky, manažment, komunikáciu a finančnú stránku prvej polovice realizácie projektu.

Všetky aktivity v rámci pracovného balíka T1 - Analýza súčasného stavu (zber údajov, modelovanie a meranie), boli úspešne zrealizované. Celkovo bolo úspešne dodaných 19 výstupov zjednotených do  prvého hlavného výstupu projektu - Jednotná priestorová databáza.

  V rámci pracovného balíka T2, projektoví partneri z VŠB – TUO prezentovali súčasný stav tvorby a testovania nástroja AQMS (Systém riadenia kvality ovzdušia; Air Quality Management System). Testovacia verzia AQMS je dostupná pre všetkých partnerov projektu. Nástroj používa dáta z Jednotnej priestorovej databázy a bude prezentovať dáta týkajúce sa problematiky kvality ovzdušia na rôznych úrovniach relevantných cieľových skupín.

...

Zástupcovia projektu predstavili aj druhý projektový nástroj – Predpovedný varovný systém (PWS - Prediction Warning Systém). V súčasnosti je predikčný algoritmus testovaný na úrovni všetkých partnerských miest.

Počas stretnutia, projektoví partneri odpovedali predstaviteľom Spoločného sekretariátu vo Viedni naotázky týkajúce sa implementácie projektu, rozpočtu projektu a postupe partnerov projektu po ukončení realizácie projektu AIR TRITIA. Zástupca Spoločného sekretariátu vo Viedni vyjadril spokojnosť s doterajšou realizáciou projektu a zaželal všetkým veľa úspechov v ďalších aktivitách.osť s doterajšou realizáciou projektu a zaželal všetkým veľa úspechov v ďalších aktivitách.

abn

Na záver projektoví partneri prediskutovali možnosť pokračovať v spolupráci v rámci ďalšieho projektu Central Europe, zameraného na ochranu ovzdušia.