W dniu 7 lipca 2020 w siedzibie Uniwersytetu Żylińskiego w Żylinie odbyło się spotkanie uczestników dwóch projektów, kończącego się projektu AIR TRITIA oraz rozpoczynającego się projektu LIFE IP – Poprawa jakości powietrza (Poprawa wdrażania programów w zakresie podnoszenia jakości powietrza na Słowacji poprzez wzmocnienie zdolności i kompetencji władz regionalnych i lokalnych oraz wspieranie działań w zakresie jakości powietrza).

W spotkaniu wzięli udział pracownicy Ministerstwa Środowiska Republiki Słowackiej, którzy są koordynatorami projektu LIVE IP. Celem spotkania było zapoznanie się z wynikami projektu AIR TRITIA oraz możliwościami wdrożenia wypracowanych strategii zarządzania jakością powietrza dla Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA i Samorządnego Kraju Żylińskiego.

1
2