VÝSTUPY

Cieľom projektu AIR TRITIA je pomôcť subjektom verejnej správy v oblasti riadenia kvality ovzdušia vytvorením jednotnej priestorovej informačnej databázy, zavedením nových nástrojov pre riadenie a predpovedanie znečistenia ovzdušia a spracovaním stratégií kvality ovzdušia pre jednotlivé mestské funkčné oblasti ako aj spoločnú stratégiu pre región TRITIA.

3 TYPY VÝSTUPOV

Vytvárame analýzy, nástroje a stratégie na pomoc riadenia kvality ovzdušia v regióne TRITIA.

Analýzy a databázy

Analýzy a databázy sú základom pre vytvorenie Jednotnej priestorovej informačnej databázy, ktorá slúži ako vstup na vytvorenie spoločnej stratégie riadenia kvality ovzdušia pre región TRITIA a pre stratégie jednotlivých zúčastnených miest.

Analýzy a databázy zahŕňajú:

  • Prehľad súčasného stavu (štúdie, projekty, legislatíva)
  • Štúdie súčasného stavu (socioekonomické, epidemiologické)
  • Osem priestorových databáz zhromažďujúcich informácie  medzi tromi štátmi
  • Spracovanie priestorových dát (GIS)
  • Matematické modely
  • Meranie intenzity dopravy, meranie izotopov, analýzy machov.

Dokumenty sú k dispozícii v odkazoch nižšie:

SPRÁVA O STAVE SÚČASNEJ NÁRODNEJ LEGISLATÍVY A POLITÍK NA ZLEPŠENIE KVALITY OVZDUŠIA
SPRÁVA O MINULÝCH A SÚČASNÝCH RELEVANTNÝCH PROJEKTOCH FINANCOVANÝCH EÚ
SPRÁVA O PREHĽADE EXISTUJÚCICH ŠTÚDIÁCH ZAOBERAJÚCICH SA ZNEČISTENÍM OVZDUŠIA
SOCIOEKONOMICKÁ ŠTÚDIA 
EPIDEMIOLOGICKÁ ŠTÚDIA OBLASTI ZÁUJMU 

Nástroje
Jedným z cieľov projektu AIR TRITIA je vytvoriť nástroje pre efektívne a transparentné riadenie kvality ovzdušia v súlade s podporou rozhodovania založenom na dôkazoch. Ide o Systém riadenia kvality ovzdušia a Predpovedný varovný systém pre rozhodovacie orgány a obyvateľov regiónu TRITIA. Nástroje pomôžu orgánom verejnej správy v oblasti riadenia kvality ovzdušia. V súčasnej dobe sú nástroje v testovacej fáze.

Stratégie
Jedna spoločná stratégia pre región TRITIA a päť stratégií pre mestské funkčné oblasti miest Opole, Rybník, Opava, Ostrava a Žilina.