Řízení kvality ovzduší 

Jedním z cílů projektu AIR TRITIA je vytvořit nástroje pro efektivní a transparentní řízení kvality ovzduší v souladu s podporou rozhodování založeném na důkazech. Jde o Systém řízení kvality ovzduší a Predikční varovný systém pro rozhodovací orgány a obyvatele oblasti TRITIA. Nástroje pomohou orgánům veřejné správy v oblasti řízení kvality ovzduší.  

Systém řízení kvality ovzduší 

Systém řízení kvality ovzduší (AQMS) je nástroj pro podporu dlouhodobého strategického rozhodování. Je to informační systém, který prostřednictvím uživatelsky přívětivého rozhraní ve formě interaktivní mapy poskytuje orgánům státní správy informace založené na vědeckých poznatcích potřebné pro strategické plánování a rozhodování v oblasti kvality ovzduší. Vedle toho systém poskytuje informace o kvalitě ovzduší a plánovaných opatřeních široké veřejnosti, díky čemuž se proces rozhodování stává transparentním.

AQMS se skládá z centrální databáze (T.1.1) a webové CML aplikace - interaktivního mapového rozhraní. Centrální databázi AQMS (T.1.1) tvoří Jednotná informační databáze  a běží na databázových systémech PostgreSQL 10.4 a PostGIS 2.4 umožňující zpracování prostorových a geografických objektů. Webová aplikace CML je implementována prostřednictvím ASP.NET Core 2.0. a sestává z klientské části pro běžného uživatele - obce (přihlašovací přístup), veřejnost (volný přístup) a administrátorské části (umožňující import dat, management projektů, správu jednotlivých vrstev atp.).

V rámci projektu AIR TRITIA byl AQMS implementován v pěti městech a příslušných městských funkčních oblastech (Opava, Ostrava, Opolí, Rybník a Žilina) a pro region TRITIA jako celek (Moravskoslezský kraj, Opolské a Slezské vojvodství a Žilinský kraj). Klientské rozhraní bylo navrženo v souladu s vizuálním stylem projektu AIR TRITIA a přizpůsobené příslušným městským funkčním oblastem a regionu TRITIA spolu s klientskými podstránkami a jazykovými mutacemi (česká, polská, slovenská a anglická).

Systém funguje na adrese: https://aqms.vsb.cz/, přihlašovací rozhraní je přístupné z každé podstránky města / regionu TRITIA. Veřejná část zobrazuje údaje z balíčku T1, které města považovali za relevantní. Totéž platí pro část pro běžné uživatele - obce (přihlašovací přístup), která obsahuje navíc údaje za celé městské funkční oblasti, údaje o emisích a údaje o lokálních topeništích. Podle potřeby je možné rozšířit klientskou část o další datové soubory.

1
2

Predikční varovný systém

IMWM-NRI (tým implementující prognózy – Ewa Krajny, Leszek Osrodka, Marek Wojtylak) představil po zkušebním období Predikční varovný systém (PWS) = krátkodobá předpověď kvality ovzduší, jako jeden z výstupů projektu AIR TRITIA (https://www.interreg-central.eu/Content.Node/AIR-TRITIA/AIR-TRITIA-cz.html).

Tento PWS, v souladu s plánovanými cíli projektu, je zdrojem informací o předpokládaných dočasných (hodinových) koncentracích znečišťujících látek v ovzduší. Vychází z potřeb uvedených v implementované legislativě členských států Evropské unie (Směrnice Evropského parlamentu a Rad 2008/50/ES z 21. května 2008).

V oblasti (zóna nebo aglomerace) existuje riziko, že hladiny znečišťujících látek v ovzduší budou nad limity ve vztahu ke specifickým prahovým hodnotám uvedeným v přílohách výše uvedené směrnice. Členské státy vypracují plány s návrhem krátkodobých opatření za účelem snížení rizika nebo zkrácení doby překročení.

Ačkoliv není ve směrnici výslovně uvedena potřeba krátkodobé predikce kvalit ovzduší jakožto nástroje pro vykonávání krátkodobých opatření, v období dynamického rozvoje metod numerické předpovědi počasí, předpovědi meteorologických podmínek a vzhledem k potřebě efektivního informování veřejnosti o hrozbách plynoucích z výskytu zdraví škodlivých látek v ovzduší, představuje tento nástroj velice důležitým a efektivním v praxi managementu kvality ovzduší.

Více informací o systému a vizualizace předpovědi jsou dostupné na http://air-tritia-test.herokuapp.com .

Po ukončení adaptace PWS na webové stránky IMWM-NRI, bude systém právě na těchto stránkách dlouhodobě dostupný.

3
4