Pilotni projekt Ljudska univerza Velenje

NEWS FROM SLOVENIA
20.11.2017
Written by KSSENA

Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (KSSENA) in Mestna občina Velenje organizirata delavnico, ki bo potekala v januarju 2018 v Velenju. Projektnim partnerjem in vsem obiskovalcem bo na delavnici predstavljen izbran način množičnega financiranja (Crowdfunding) na pilotnem projektu obnove stavbe Andragoški zavod, Ljudska univerza Velenje, z namenom doseči standard skoraj nič energijske stavbe (nZEB). Crowdfunding ali množično financiranje je način zbiranja sredstev v obliki manjših finančnih prispevkov s strani velikega števila podpornikov za uresničitev projektov in programov organizacij.

Omenjena stavba, ki je bila zgrajena leta 1959, je neprofitna organizacija, njen lastnik pa je Mestna občina Velenje. Stavba je sestavljena iz pritličja in dveh nadstropij, manjši del stavbe, v katerem se nahaja toplotna podpostaja je tudi podkleten. Večji del stavbe ima pigmentno fasado, del fasade pa je obložen z opečnimi ploščicami. Zunanje stene stavbe niso toplotno zaščitene, prav tako ne streha, ki je ravna in pokrita s strešno lepenko. Na podlagi dokumenta Energetski pregled stavbe Ljudska univerza Velenje, energijsko število v obravnavanem obdobju (2014, 2015, 2016) znaša 171,5 kWh/m2 na enoto kondicionirane površine. Po implementaciji ukrepov iz optimalnega scenarija, ki zajema: namestitev centralnega nadzornega sistema za upravljanje z energijo, uvedbo organizacijskih ukrepov, toplotno zaščito zunanjih sten ter strehe-stropa, menjavo energetsko neučinkovitega stavbnega pohištva, namestitev termostatskih ventilov s termostatskimi glavami na grelna telesa ter menjavo energetsko neučinkovite razsvetljave, bo energijsko število znašalo predvidoma 80 kWh/m2 na enoto kondicionirane površine.

Izdelali bomo tudi študijo izvedljivosti ter analizo stroškov in koristi na pilotni stavbi Andragoški zavod, Ljudska univerza Velenje. Omenjena aktivnost pod sklopom D.T3.3.2, bo prispevala k finančnemu vrednotenju pilotne aktivnosti pri energetski obnovi stavbe. Pripravili bomo končno poročilo, ki vključuje študijo izvedljivosti, analizo trenutnega stanja rabe energije, ekonomsko in finančno analizo stroškov in koristi na pilotni stavbi z uporabo metode množičnega financiranja z namenom, doseči standard skoraj nič energijske stavbe (nZEB). Da pa bi bila obnova stavbe po nZEB standardu, bo poročilo moralo podati še dodatne ukrepe, saj so pogoji, da postane stavba skoraj nič energijska, relativno težko dosegljivi. Namreč po obstoječi zakonodaji, mora doseči stavba energijsko število 65 kWh/m2 kondicionirane površine ob hkratnem pogoju, da znaša delež OVE v skupni dovedeni energiji vsaj 50%.