Přehled stávající národní legislativy a politiky

Vědecko-výzkumný ústav ACCENDO dokončil přehled legislativy v oblasti kvality ovzduší, ve kterém vzájemně porovnává právní normy Česka, Polska a Slovenska a jejich vazbu na politiku a legislativu EU. Největší rozdíl je, že Polsko dosud neratifikovalo 3 důležité protokoly podle Úmluvy Evropské hospodářské komise OSN o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států: protokol o těžkých kovech, protokol o persistentních organických látkách a protokol o snížení acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu. Detailnější informace naleznete v samotném dokumentu.

Přehled legislativy je k dispozici zde.