ZAKAJ RIS?

Nekdaj je bil evrazijski ris (Lynx lynx) zelo pogost prebivalec gozdov v celi Evropu. Zaradi prekomernega lova in sprememb v okolju pa so številne populacije izumrle oz. se je njihova številčnost zelo zmanjšala. Na številnih območjih so risa načrtno izlovili. Od leta 1970 dalje se je risa pričelo varovati in začeli so se programi ponovnih naselitev risov v Evropi. Brez dvoma je varovanje in ohranjanje risa velik izziv, saj smo ljudje oslabili populacije risa in močno spremenili njegov naravni življenjski prostor. Izginjanje risa pomeni osiromašenje družbe iz finančnega, kulturnega in etničnega vidika. Z različnimi pobudami se trudimo, da bi ta trend obrnili. Izziv je vključiti deležnike v monitoring, varovanje in upravljanje z risom. Verjamemo, da je s pravimi pobudami to mogoče, in zato smo pripravili ta projekt.


ZAKAJ TE POPULACIJE?

V projektu 3 Lynx so ciljne populacije BBA, JV-Alpska in Dinarska populacija risa. Vse tri so relativno majhne in izolirane populacije, ki so nastale z naselitvijo. Vse tri so meddržavne, saj si območje posamezne populacije  deli več držav.

Mednarodno sodelovanje je ključno pri varovanju in ohranjanju vrst, še posebej pri vrstah kot je ris, ki imajo velike teritorije. Izboljšanje stanja populacij takih vrste je uspešno samo ob uspešnem mednarodnem sodelovanj in ob pripravi skupnih strategij ter načrtov za upravljanje, kar je tudi glavni cilj projekta 3Lynx.


ZAKAJ TI PARTNERJI?

Socialne, ekonomske in pravne razmere v posameznih državah partnericah v projektu se razlikujejo, toda glavni izzivi pri varovanju in ohranjanju risa so podobni. Za večjo sprejemljivost risa sta nujna  boljše sodelovanje in dialog med deležniki (lovci, gozdarji, kmeti, naravovarstveniki). Pomembno je tudi da monitoring risa pokriva celotno območje razširjenosti populacije in da imamo čim bolj aktualne podatke. V izvajanje monitoringa in varovanje risa  bomo vključili zainteresirane deležnike in s tem povečali sprejemanje risa.

 

AKTIVNOSTI V SLOVENIJI

Zavod za gozdove bo sodeloval s prenosom znanja, pridobljenega v okviru projekta LIFE Lynx, pri pripravi meddržavnega protokola monitoringa. Testirali bomo nove metode monitoringa na meddržavnem nivoju in pri tem vključevali različne deležnike. V okviru projekta bomo ulovili enega risa in ga opremili s telemetrično ovratnico. Pripravili bomo strokovne analize dosedanjih ponovnih naselitev in doselitev velikih zveri. Glavni namen analize bo pregled dobrih praks, napačnih odločitev in pridobljenih znanj. Preko različnih dogodkov bomo komunicirali z deležniki in organizirali obisk deležnikov iz Slovenije v druge države partnerice na projektu.