contacts

VFG Leipzig e.V.

Deutscher Platz 5c I 04103 Leipzig I Germany

Tel: + 49 341 212 07 21

rebecca.winter@med-in-leipzig.de

www.med-in-leipzig.de