Začetek sNES usposabljanja

NEWS FROM SLOVENIA
23.05.2019
Written by KSSENA

Javne stavbe predstavljajo približno 12% stavbnega fonda centralne Evrope, energetska neučinkovitost teh stavb pa predstavlja veliko finančno breme za mesta in regije.
Direktiva o energetski učinkovitosti prisili lokalne in regionalne organe, da prevzemajo vodilno vlogo pri izvajanju energetske in podnebne politike EU, tako da določijo 3-procentno letno ciljno obnovo za javne stavbe. Ključni element direktive o energetski učinkovitosti stavb, zlasti za doseganje dolgoročnih ciljev, so njene zahteve v zvezi s skoraj nič-energijskimi stavbami (sNES), ki države članicam narekujejo, da morajo od januarja 2019 vse nove stavbe in stavbe, ki so podvržene celoviti obnovi, in so v lasti javnih organov, ustrezati skoraj nič-energijskemu standardu.
Vendar te ambiciozne cilje ovira pomanjkanje zmogljivosti in finančnih virov za izvajanje sNES projektov. Čeprav je veliko regij in mest v Srednji Evropi začrtalo smernice za dolgoročni trajnostni energetski razvoj (prek SEAP-a in regionalnih programov), sNES še vedno predstavlja novost, zlasti zaradi pomanjkanja finančnih shem in namenskih orodij za ocenjevanje.

Zmogljivost javnih organov v ciljnih regijah za izvajanje obsežnih sNES prenovi ni zadostna, kar pa poslabšujejo še slabi investicijski tokovi v tem sektorju.

Projekt eCentral se zaveda, da je zagotovitev ustreznih orodij, informacij in podpore lokalnim organom ključnega pomena pri povečanju stopnje sNES v srednjeevropskih državah. Leta 2018 je bil tako razvit kurikulum za usposabljanje, ki se je že začel izvajati: prvo sNES usposabljanje za predstavnike lokalne oblasti je izvedla REGEA na Hrvaškem maja 2019.

Glavni cilji usposabljanj, ki so osredotočena na obnovo javnih stavb in bodo organizirana v Sloveniji, na Madžarskem in na Hrvaškem, so:

  • zagotoviti tehnično in finančno znanje o sNES,
  • omogočiti udeležencem, da razumejo finančne in okoljske koristi sNES ter razvijejo nove spretnosti, kot je uporaba sNES orodja, razvitega v okviru projekta eCentral,
  • omogočiti njihov prehod v motivirane izvajalce projektov sNES.

Kurikulum za sNES usposabljanje je sestavljen iz dveh glavnih delov: prenos znanja in interaktivne delavnice, ki omogočajo razvoj spretnosti. Prenos znanja vključuje štiri module:

  1. načela sNES in posebni predpisi za posamezne države,
  2. tehnologije pri doseganju sNES standarda,
  3. inovativne sheme financiranja, zlasti pogodbeno zagotavljanje energetskih prihrankov, javno-zasebno partnerstvo in množično financiranje
  4. razpisovanje sNES projektov.

V skladu z načrtom bodo v vsaki ciljni državi izvedena vsaj štiri usposabljanja v povprečju za vsaj sedem udeležencev.

Usposabljanja bodo uporabljena tudi za pripravo osnove za prihodnje sNES projekte v vsaki partnerski državi, tako da se bodo združili javni organi, podjetja za energetske storitve, ESCO podjetja, finančne institucije, vlagatelji iz zasebnega sektorja in izvajalci platform za množično financiranje.