Virtual Square (VS) to rodzaj platformy internetowej stanowiącej zbiór utworzonych grup dyskusyjnych LinkedIn, tworzących wspólną sieć miejsc dyskusji dla międzynarodowych interesariuszy projektu DEEPWATER-CE.  

Interesariusz to osoba, grupa osób lub przedstawicieli instytucji zainteresowanych tematyką, podejmowanymi działaniami oraz wynikami projektu DEEPWATER-CE.

Zatem VS to miejsce, w którym prowadzone będą dyskusje na temat projektu, jego wyników, szczególnie w odniesieniu do głównych priorytetów projektu:

  • opracowanie narzędzi wspierających podejmowanie decyzji dotyczących lokalizacji MAR w Europie Środkowej,
  • opracowanie zaleceń legislacyjnych przyjęcia rozwiązań MAR w planach gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy

Dyskusje w grupach LinkedIn odbywają się w formie postów tematycznych oraz ich komentarzy. Jednak na potrzeby interesariuszy planujemy również prowadzić inne formy dyskusji online w ramach seminariów internetowych, spotkań online, czy także prawdziwych spotkań z transmisją na żywo na kanale YouTube. Postaramy się je dostosować do możliwości i oczekiwań naszych interesariuszy.

 W LinkedIn stworzyliśmy dwa typy platform:

(1) Narodowy Virtual Square (NVS) – to 5 oddzielnych grup LinkedIn stanowiących platformy krajowe prowadzone w języku narodowym każdego z Partnerów projektu: Chorwacja, Węgry, Polska, Słowacja i Niemcy (wyjątkowo ta grupa jest prowadzona  w języku angielskim). Głównym celem niniejszych grup jest ułatwienie komunikacji w krajach partnerskich projektu i możliwość przedyskutowania kwestii dotyczących projektu o zasięgu krajowym.

(2) Ponadnarodowy Virtual Square (TNVS) – to dodatkowa grupa LinkedIn będąca międzynarodową platformą dyskusyjną w języku angielskim. Celem niniejszej grupy jest możliwość przeprowadzenia dyskusji  z szerszą publicznością, w szerszym kontekście i skali tematycznej, poruszając zagadnienia współpracy międzynarodowej w ramach działania projektu DEEPWATER-CE.

Współpraca z osobami zainteresowanymi działaniami projektu DEEPWATER-CE za pośrednictwem krajowych i międzynarodowych grup dyskusyjnych:

• ułatwia określić oczekiwania i potrzeby związane z projektem
• daje możliwość zapewnienia specjalistycznej wiedzy tematycznej dla projektu
• umożliwia pomoc w realizacji działań projektu
• pozwala uczestniczyć zainteresowanym w opracowywaniu i finalizacji projektów produktów i rezultatów projektu, przede wszystkim na poziomie regionalnym i krajowym (np. Raporty krajowe, materiały szkoleniowe, pilotażowe studium wykonalności)
• umożliwia uczestnictwo w wydarzeniach projektowych, takich jak warsztaty tematyczne, wirtualne spotkania, tematyczne okrągłe stoły, krajowe sesje szkoleniowe.

Informacje dotyczące możliwości udziału w dyskusjach pojawią się na niniejszej stronie pod hasłem „AKTUALNE DYSKUSJE” oraz w naszych mediach społecznościowych.