“Virtual Square”(VS) je internetová platforma vybudovaná v rámci LinkedIn - sociálnej siete pre profesionálov. Cieľom VS je vytvoriť priestor pre spoluprácu s členmi skupiny zainteresovaných strán (CSSG). Zainteresovaná strana je osoba, skupina osôb alebo zástupca inštitúcie, ktorá sa zaujíma o obsah a dosiahnuté výsledky projektu DEEPWATER-CE.

VS je priestor na diskusiu k téme projektu, jeho výsledkom a najmä, jeho hlavným prioritám:

  • vývoj medzinárodnej hodnotiacej metodiky na rozhodovanie o vhodnosti lokalít pre riadené dopĺňanie zásob podzemných vôd (MAR) v rámci Strednej Európy
  • vypracovanie odporúčaní pre zapracovanie MAR schém do strategických dokumentov a  národných akčných plánov, ako napr. Vodného plánu a iných strategických dokumentov pre vodné hospodárstvo.

Diskusia v rámci LinkedIn bude prebiehať v skupinách formou tematických príspevkov a ich komentárov. Na základe potrieb zainteresovaných strán sa plánujú zaviesť aj ďalšie formy on-line diskusie, ako súčasť webinárov, on-line stretnutí, a taktiež živý prenos reálnych stretnutí cez kanál YouTube.

V rámci LinkedIn boli vytvorené dva typy platforiem:

(1) Národné Virtual Squares (NVS) –  pre každú projektovú partnerskú krajinu bola vytvorená samostatná LinkedIn skupina ako národná platforma v jej jazyku; t.j. pre Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko a Nemecko (v angličtine, ktoré tvorí výnimku v použití národného jazyka). Cieľom národných skupín je podporiť komunikáciu v partnerských krajinách a prediskutovať národné otázky.

(2) Medzinárodné Virtual Square (TNVS) – LinkedIn skupina vytvorená ako medzinárodná platforma v angličtine. Bola vytvorená za účelom diskusie so širším medzinárodným publikom o komplexnejšom kontexte problémov.

Spolupráca so zainteresovanými stranami prostredníctvom národných a medzinárodných VS  umožňuje:

• identifikovať očakávania a potreby zúčastnených strán v rámci tematického zamerania projektu

• poskytovať tematickú expertízu

• zapájať sa do realizácie projektových aktivít

• podieľať sa na navrhovaní a finalizovaní návrhov výstupov projektu, predovšetkým na regionálnej a národnej úrovni (napr. vstupy do správ o špecifickej problematike na národnej úrovni, školiacich materiálov, pilotnej štúdie uskutočniteľnosti, apod.)

• zúčastňovať sa na projektových podujatiach, ako sú tematické workshopy, virtuálne stretnutia a fóra, tematické okrúhle stoly, národné školenia a činnosti zamerané na budovanie kapacít.

Informácie o možnostiach kedy a ako sa zúčastniť diskusií, budú priebežne aktualizované na tejto webovej stránke pod textom “CURRENT DISSCUSIONS” a na sociálnych sieťach.