93 BIZNESPLANY DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

PODSUMOWANIE AKCJI PILOTAŻOWEJ NR 1 

.

Różnorodność jest podstawową zasadą niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Zachowanie tych różnych form ekspresji i praktyk to zadanie dla pokoleń. Regiony stają się tym, czym są dzięki żywej ekspresji kulturowej. Tworzy to tożsamość i wzmacnia spójność grup i społeczności. Mając świadomość tradycyjnej wiedzy i umiejętności opartych na doświadczeniu, społeczeństwo doświadcza, że niematerialne dziedzictwo kulturowe przyczynia się do zrównoważonego rozwoju człowieka, dodatkowo stawiając czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom społecznym. 

W regionie Styrian Volcano Land, położonym bezpośrednio przy granicy ze Słowenią, niematerialne dziedzictwo kulturowe ma specjalny status. Od co najmniej 20 lat ludzie są wzywani do doceniania i przypominania sobie starych tradycji i form wyrazu. Znajdują w nich przyjemność i tym samym kształtują swoje środowisko życia, czasem nie wiedząc, że ich wiedza jest częścią niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Socjologowie wiedzą, że różne techniki kulturowe łączą nas, ludzi. W Styrian Volcano Land widzimy zasadność celu i zadań realizowanych w ramach projektu ARTISTIC, aby podnosić świadomość i rozmawiać o tych powszechnych technikach i wspólnej wiedzy. Ważne jest, aby tradycyjne techniki były widoczne i aby podkreślać ich wartość. W ten sposób niematerialne dziedzictwo kulturowe stało się bardzo żywą materią. Tworzy tożsamość, stabilność i zachęca ludzi do działania. W ten sposób mieszkańcy regionu doświadczają spójności społecznej i uświadamiają sobie, co to znaczy uczestniczyć w byciu Europejczykiem. Ponieważ ludzie muszą definiować wartości, bez wizualizacji jego wyjątkowości, dziedzictwo kulturowe naszego regionu może wyginąć, ponieważ nikt nie mógłby nauczyć się dbać o to dziedzictwo ani pielęgnować go dla przyszłych pokoleń. 

Pierwsze działanie pilotażowe ARTISTIC miało na celu wygenerowanie łącznie co najmniej 76 biznes planów we wszystkich 8 regionach projektu w celu waloryzacji lokalnych pomysłów na projekty NDK, zgodnie z lokalnymi potrzebami. Tematyka biznesplanów była zróżnicowana w zależności od specyfiki każdego regionu. Partnerzy podjęli spersonalizowane działania w celu opracowania biznesplanów, w tym spotkania indywidualne, coaching, warsztaty dla małych grup, sesje pitchingowe. 

Te działania związane z realizacją biznesplanów podzielono na kilka etapów:

  • Uruchomienie otwartego naboru pomysłów biznesowych zorientowanych na waloryzację lokalnego NDK
  • Zgodność z zasadami pomocy publicznej
  • Świadczenie usług wsparcia dla wybranych aktorów NDK w zakresie oceny pomysłu na projekt i opracowania biznesplanu, z wykorzystaniem narzędzi wspierających, opracowanych w ramach projektu ARTISTIC
  • Przygotowanie biznesplanów
  • Wybór projektów do udziału w transnarodowej akcji pilotażowej. 

W wyniku otwartego naboru w każdym kraju powstała lista pomysłów. Ostatecznie na tej liście znalazły się 132 pomysły z 8 regionów Europy Środkowej. Partnerzy projektu zaoferowali lokalnym interesariuszom szeroki wachlarz usług, wspierając ich w opracowywaniu biznesplanów.
Realizując to działanie, partnerzy projektu korzystali również z usług i narzędzi wypracowanych na wcześniejszym etapie projektu ARTISTIC, co umożliwiło ocenę ich skuteczności i przydatności w procesie wspierania lokalnych podmiotów.

W wyniku działania pilotażowego partnerzy projektu przygotowali 93 biznesplany (z 76 zaplanowanych). Biznesplany i prezentacje pitchingowe zostały ocenione przez komisje ds. ewaluacji ze strony tworzone przez przedstawicieli partnerów odpowiedzialnych za projekt. W rezultacie wybrano 34 pomysły jako obiecujące do realizacji działania pilotażowego nr 2. 

Artykuł przygotowany przez Panią Danielę Adler - przedstawicielkę Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Steirisches Vulkanland, partnera projektu ARTISTIC / https://www.vulkanland.at/

.