93 PODNIKATEĽSKÉ PLÁNY PRE PROJEKTY NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

ZHRNUTIE PILOTNEJ AKTIVITY č. 1

.

Diverzita je základným princípom nehmotného kultúrneho dedičstva. Zachovanie týchto rôznych foriem prejavu a praktík je úlohou generácií. Regióny sa stávajú tým, čím sú, prostredníctvom živých kultúrnych prejavov. To vytvára identitu a posilňuje súdržnosť skupín a komunít. Spoločnosť, uvedomujúc si tradičné vedomosti a zručnosti založené na skúsenostiach, prežíva nehmotné kultúrne dedičstvo a prispieva k ľudskej udržateľnosti tým, že dodatočne rieši súčasné a budúce sociálne výzvy. V regióne štajerskej sopečnej pôdy, ktorá sa nachádza priamo v pohraničnom regióne so Slovinskom, má nehmotné kultúrne dedičstvo osobitné postavenie. Ľudia sú už najmenej 20 rokov povolaní k procesu uznávania a pripomínania starých tradícií a foriem prejavu. Nájdu v nich potešenie a formujú tak svoje životné prostredie, niekedy bez toho, aby vedeli, že ich znalosti sú súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva.

Sociológovia vedia, že rôzne kultúrne techniky nás spájajú s ľuďmi. V spolkovej krajine Štajersko sopka vidíme cieľ a úlohu projektu ARTISTIC na zvyšovanie informovanosti a hovoriť o týchto bežných technikách a spoločných znalostiach. Je dôležité zviditeľniť techniky a zaoberať sa ich hodnotou. Nehmotné kultúrne dedičstvo sa tak stalo veľmi živou záležitosťou. Vytvára identitu, stabilitu a povzbudzuje ľudí, aby konali. Týmto spôsobom ľudia
v regióne prežívajú sociálnu súdržnosť a uvedomujú si, čo to znamená byť súčasťou Európy. Pretože ľudia musia definovať hodnoty, bez vizualizácie svojej jedinečnosti, môže dôjsť k vyhynutiu kultúrneho dedičstva nášho regiónu, pretože nikto sa nemusí naučiť starať sa o toto dedičstvo alebo ho kultivovať pre budúce generácie. 

1. Pilotná akcia ARTISTIC bola zameraná na vytvorenie celkovo najmenej 76 podnikateľských plánov vo všetkých 8 projektových regiónoch na zhodnotenie miestnych nápadov na projekty ICH podľa miestnych potrieb. Témy podnikateľských plánov boli rôzne, v závislosti od špecifík každého regiónu. Partneri podnikli prispôsobené činnosti na vypracovanie podnikateľských plánov, vrátane stretnutí 1 až 1, koučingu, malých workshopov, prezentačných stretnutí. 

Tieto činnosti na splnenie podnikateľských zámerov boli rozdelené do niekoľkých etáp:

  • Otvorenie otvorenej výzvy na predloženie podnikateľských nápadov zameraných na miestnu valorizáciu ICH.
  • Dodržiavanie štátnej pomoci
  • Poskytovanie asistenčných služieb vybraným aktérom ICH zameraných na hodnotenie projektovej idey a rozvoj podnikateľského plánu pomocou podporných nástrojov vypracovaných v rámci projektu ARTISTIC.
  • Dodanie podnikateľských plánov
  • Výber podnikateľských plánov, ktoré majú byť vybraté na nadnárodnú pilotnú aktivitu

 

V dôsledku otvorenej výzvy v každej krajine sa vytvoril zoznam nápadov. Tento zoznam nakoniec obsahoval 132 nápadov z 8 stredoeurópskych regiónov. Partneri projektu ponúkali miestnym zainteresovaným stranám širokú škálu služieb, aby im pomohli pri príprave podnikateľských plánov.
Pri implementácii obsahu tejto aktivity partneri projektu využili aj služby a nástroje vyvinuté v skoršej fáze projektu ARTISTIC, čo umožnilo vyhodnotiť ich efektívnosť a užitočnosť v procese podpory miestnych aktérov.

Výsledkom pilotnej akcie boli projektoví partneri 93 podnikateľských plánov (zo 76 plánovaných). Podnikateľské plány a prezentácie prezentácie boli vyhodnotené hodnotiacimi komisiami príslušných zodpovedných projektových partnerov. Výsledkom bolo, že 34 vybraných nápadov bolo určených na realizáciu pilotnej akcie č. 2. 

Článok pripravila pani Daniela Adler - zástupca Association for the Advancement of Steirisches Vulkanland, partnera projektu ARTISTIC. / https://www.vulkanland.at/

.