Štúdia súčasného stavu

Socioekonomická štúdia

ACCENDO spracovalo socioekonomickú štúdiu regiónu TRITIA, ktorá mapuje rozdelenie populácie regiónu podľa socioekonomických charakteristík, zahŕňajúc analýzy ich dlhodobého vývoja, vrátane stárnutia populácie a migračných trendov. Táto štúdia mimo iného slúži ako podklad pre strategické plánovanie v oblasti kvality ovzdušia v rámci oblasti TRITIA. Samotné mestá ju však môžu tiež využiť pre akékoľvek iné strategické plánovanie na ich území.

Epidemiologická štúdia

ACCENDO spracovalo epidemiologickú štúdiu regiónu TRITIA prostredníctvom interpretácie rozsiahlych epidemiologických dát, ktorú vo vzájomnej spolupráci vykonali experti z oblastí epidemiológie, sociológie a štatistiky. Štúdia identifikuje vplyv kvality ovzdušia na výskyt vybraných chorôb. Štúdia je spracovaná na úrovni územných jednotiek LAU-1 (okresy a powiaty) na základe dát o počte úmrtí v dôsledku vybraných chorôb spájaných s kvalitou ovzdušia, a to v rôznych vekových skupinách.  Z týchto dát bola na účely štúdie vypočítaná štandardizovaná úmrtnosť v súvislosti s kvalitou ovzdušia na území hraníc 3 štátov.