PRÍPRAVA STRATÉGIÍ RIADENIA KVALITY OVZDUŠIA

Cieľom stratégií je prostredníctvom realizácie aktivít „založených na dôkazoch a výsledkoch“ v rámci medzinárodnej spolupráce pozitívne prispieť ku kvalite ovzdušia v strednej Európe. 

V úvode tvorby stratégií boli realizované rozsiahle analytické práce s využitím dát a informácií  obsiahnutých vo výsledkoch pracovného balíka 1, čiže vo vytvorených štúdiách, databázach a modeloch. Pre každú stratégiu bola vytvorená jej analytická časť zakončená SWOT analýzou a identifikáciou najväčších problémov v oblasti kvality ovzdušia, ktoré nutné v budúcnosti riešiť.

Výstupy strategického riadenia:
1/ Odporučenia pre národnú úroveň - Česká republika, Poľsko, Slovensko
2/ Spoločná stratégia pro regionálnu úroveň (EZÚS TRITIA)
3/ Stratégie pro lokálne úrovne miest a ich funkčných mestských oblastí (FUA)

Tri úrovne strategického prístupu v projekte AIR TRITIA:

1