Databázy

Demografická databáza   ACCENDO spracovalo priestorovú databázu demografických dát pre región TRITIA a detailným zameraním na funkčné mestské oblasti partnerských miest Ostrava, Opava, Opole, Rybnik a Žilina. Demografické dáta sa využívajú na modelovanie a ďalšie analytické aktivity realizované v rámci projektu AIR TRITIA.
Geografická priestorová databáza Databáza zahŕňa administratívne štruktúry, zastavané územia, budovy, DMT a adresné body, pre celú oblasť TRITIA v potrebnej mierke a zjednotené do spoločného súradnicového systému (WGS).
Meteorologická priestorová databáza VŠB získala špeciálne upravené meteorologické dáta v potrebnej forme stabilných veterných ružíc (SVR) za roky 2006, 2010 a 2015. VŠB spracovala SVR na vstupné dáta pre modelovací systém ADMoSS.  Všetky údaje sú zozbierané.
Dopravná priestorová databáza VŠB doplnila chýbajúce dáta z Poľska a zostavila databázu pre celý región TRITIA. Databáza obsahuje údaje o intenzite dopravy (AADT s rozdelením podľa typu vozidla) a potrebné parametre (rýchlosť dopravy, dopravný tok) prepojené na komunikačnú sieť v mierke 1:10 000 za roky 2006, 2010 a 2015. Všetky údaje sú  zozbierané.
Databáza malého lokálneho vykurovania VŠB doplnila chýbajúce dáta a vypočítala emisie z domáceho vykurovania v celom regióne TRITIA. Databáza obsahuje údaje o domácich kotloch so všetkými potrebnými údajmi na výpočet emisií za roky 2006, 2010 a 2015. Všetky údaje sú zozbierané.
Databáza priemyselných zdrojov VŠB skontrolovala zhromaždené dáta, lokalizovala ich a spracovala v GIS. Chýbajúce data benzo(a)pyrénu a tuhých častíc PM2,5 boli dopracované a následne dopočítané pre celé územie. Dáta z Poľska boli opravené a očistené. Databáza obsahuje lokalizované údaje o priemyselných zdrojoch za roky 2006, 2010 a 2015. Všetky údaje sú zozbierané.
Socioekonomická databáza ACCENDO spracovalo priestorovú databázu socioekonomických dát pre región TRITIA s detailným zameraním na funkčné mestské oblasti partnerských miest Ostrava, Opava, Opole, Rybnik a Žilina. Dáta poskytujú informácie o socioekonomickej situácii obyvateľstva tejto oblasti a budú slúžiť na efektívne cielenie opatrení, ktoré budú navrhnuté v pripravovaných stratégiách ochrany kvality ovzdušia.

Epidemiologická databáza

 

ACCENDO spracovalo priestorovú databázu epidemiologických dát pre región TRITIA s detailným zameraním na funkčné mestské oblasti partnerských miest Ostrava, Opava, Opole, Rybnik a Žilina. Dáta obsahujú informácie o o výskyte ochorení, ktorých príčina je spojovaná s kvalitou ovzdušia. Dáta poskytujú informácie o súčasnom zdravotnom stave obyvateľstva tejto oblasti a budú slúžiť na efektívne cielenie opatrení, ktoré budú navrhnuté v pripravovaných stratégiách ochrany kvality ovzdušia.

Spoločný výstup partnerov projektu – Zjednotená databáza riešeného územia.