Databáze

Demografická databáze  ACCENDO zpracovalo prostorovou databázi demografických dat pro region TRITIA, s detailním zaměřením na funkční městské oblasti partnerských měst Ostrava, Opava, Opole, Rybnik a Žilina. Demografická data jsou využívána pro modelování a další analytické aktivity realizované v rámci projektu AIR TRITIA.
Geografická prostorová databáze   Databáze zahrnuje administrativní struktury, zastavěné území, budovy, DMT a adresní body pro celou oblast region TRITIA v potřebné míře pro aktivity projektu, Data jsou sjednocena do společného souřadnicového systému (WGS).
Meteorologická prostorová databáze VŠB získala speciálně upravená meteorologická data v potřebné formě stabilních větrných růžic (SVR) za roky 2006, 2010 a 2015. Tato data jsou zpracována do podoby vstupních dat pro modelovací system ADMoSS.
Dopravní prostorová databáze VŠB získala chybějící data z území Polska a sestavila tak dopravní prostorovou databázi pro území region TRITIA. Databáze obsahuje údaje o intenzitě dopravy (AADT s rozdělením dle typu vozidla) a potřebné parametry (rychlost dopravy, dopravní tok) propojené s dopravní sítí v měřítku 1:10 000 pro roky 2006, 2010 a 2015.
Prostorová databáze lokálních topenišť VŠB získala chybějící data a vypočetla emise z lokálních topenišť na území region TRITIA. Databáze obsahuje údaje o lokálních topeništích potřebné pro výpočet emisí za roky 2006, 2010 a 2015.
Prostorová databáze průmyslových zdrojů VSB zkontrolovala všechna dostupná data, lokalizovala je a zpracovala prostřednictvím GIS. Chybějící data benzo(a)pyrenu a tuhých částic PM2,5 byla dopočtena pro celé území. Databáze obsahuje lokalizované údaje o průmyslových zdrojích za roky 2006, 2010 a 2015.
Socioekonomická databáze ACCENDO zpracovalo prostorovou databázi socioekonomických dat pro region TRITIA, s detailním zaměřením na funkční městské oblasti partnerských měst Ostrava, Opava, Opole, Rybnik a Žilina. Data poskytují informace o socioekonomické situaci obyvatel této oblasti a budou sloužit pro efektivní zacílení opatření, která budou navržena v připravovaných strategiích ochrany kvality ovzduší.
Epidemiologická databáze ACCENDO zpracovalo prostorovou databázi epidemiologických dat pro region TRITIA, s detailním zaměřením na funkční městské oblasti partnerských měst Ostrava, Opava, Opole, Rybnik a Žilina. Data obsahují informace o výskytu onemocnění, jejich příčina je spojována s kvalitou ovzduší. Data poskytují informace o epidemiologické situaci obyvatel této oblasti a budou sloužit pro efektivní zacílení opatření, která budou navržena v připravovaných strategiích ochrany kvality ovzduší.

Společný výstup projektu – Jednotná databáze řešeného území.