Analýza machov

Priestorová distribúcia znečisťujúcich látok pochádzajúcich z ovzdušia môže byť v ekosystéme tiež vykonaná použitím pasívneho biomonitoringu machov (zberom machov voľne rastúcich v prírode). Táto lacná doplnková technika monitorovania je dobre známa v štúdiách o atmosférickej depozícii  a cezhraničnom znečisťovaní v Európe. Monitoring by mal priniesť doplnkové informácie o distribúcii znečistenia v regióne, ktoré bude dostatočne podrobné, aby zohľadnilo špecifiká v zdrojoch znečisťovania. V rámci špecifického merania kvality ovzdušia realizuje VŠB práce na takomto monitoringu (výsledkom bude Správa z analýzy machov). VŠB zozbierala vzorky machov v regióne TRITIA a analyzovala ich použitím neutrónovej aktivačnej analýzy (NAA) v spolupráci so Spojeným ústavom jadrových výskumov (SÚJV) v Dubne, Rusko. NAA je citlivá analytická technika vykonávajúca kvalitatívnu a kvantitatívnu viacprvkovú analýzu hlavných, menších a stopových prvkov vo vzorkách takmer každej oblasti vedeckých záujmov. V každej vzorke bolo stanovených celkovo 35 prvkov.

ibr2

Inštalácia reaktora v SÚJV (Rusko) používaného pre NAA

Aby sa splnili ciele vykonávaného monitorovania, budú výsledky NAA ďalej spracované. To umožní definovať príspevky zdrojov, charakterizovaním vzoriek depozície, pomocou chemických prvkov vyskytujúcich sa vo vzorkách machu, ako stopovacích látok pre prítomnosť materiálu z určitého druhu zdrojov. Potom sa určí priestorová distribúcia stopových prvkov v regióne TRITIA. A nakoniec sa overí vypočítaný model znečistenia. Všetky ďalšie analýzy a závery budú popísané a zosumarizované v záverečnej správe. 

1-4


Správa z analýzy machov

Experti VŠB spolu s ruskými expertmi v SÚJV v Dubne analyzovali zozbierané vzorky machov, vrátane prípravy vzoriek pre samotné analýzy, ožiarenia pomocou  neutrónovej aktivácie v reaktore IBR2, merania a spracovania gama spektier a výpočtu koncentrácie prvkov vo vzorkách.

abc

Príprava vzorky machu