Analýza mechů

Prostorová distribuce znečišťujících látek pocházejících z ovzduší může být v ekosystému zjištěna prostřednictvím pasivního biomonitoringu mechů (sběrem vzorků mechů ve volné přírodě). Tato levná doplňková metoda je velmi známá ve studiích zabývajících se atmosférickou distribucí a přeshraničním znečišťováním v Evropě. Monitoring by měl přinést doplňkové informace o distribuci znečištění v region v dostatečně detailní míře umožňující identifikace lokálních specifik zdrojů znečištění. Experti VŠB-TUO odebrali vzorky mechů v region TRITIA a analyzovala je prostřednictvím neutronové aktivační analýzy (NAA) ve spolupráci se Spojeným ústavem jaderných výzkumů v Dubně (Rusko). NAA je citlivá analytická metoda určená pro kvalitativní a kvantitativní vice-prvkovou analýzu hlavních, menších a stopových prvků ve vzorcích téměř každé oblastí vědeckých výzkumů. V každém vzorku mechu bylo analyzováno celkem 35 prvků.

ibr2

Instalace reaktoru ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů, Dubna, Rusko.

Pro splnění cíle výzkumu je nutné výsledky NAA dále zpracovat. To umožní definovat příspěvky jednotlivých zdrojů znečištění, prostřednictvím charakteristiky depozice získané analýzou obsahu prvků ve vzorcích mechu v podobě stop po přítomnosti znečištění z určitých zdrojů. Podle obsahu prvků se stanovení distribuce znečištění a srovná se s vytvořeným modelem znečištění.  Všechny analýzy a jejich výsledky budou popsány a okomentovány ve finálním reportu.

1-4


Správa z analýzy machov

Experti z VŠB-TUO ve spolupráci s ruskými experty ze SÚJV v Dubně zanalyzovali odebrané vzorky mechů, včetně jejich přípravy, ozáření metodou NAA v reaktoru IBR2 a měření a zpracování gama spekter a výpočtu koncentrací vzorku ve vzorcích.

abc

Příprava vzorku mechu