„AIR TRITIA – čisté ovzduší v srdci Evropy“

Dne 24. 11. 2020 se konala Závěrečná konference projektu AIR TRITIA.

V důsledku pandemie se konference uskutečnila online prostřednictvím Webex.

Účastníci konference viděli výsledky analýzy problému znečištění ovzduší, založené na modelování a jeho další evidenci měřením, konkrétní nástroje pro evidenci a predikci znečištění a jeho příčin a strategie a vybrané postupy pro jeho řešení, které jsou doplněny environmentálním, zdravotním a ekonomicko-sociálním oceněním.

Čas na čisté ovzduší!

V úvodu konference přivítala hosty Marta Sláviková – ředitelka ESÚS TRITIA  a poděkovala partnerům projektu za pomoc při realizaci projektu. Po ní pozdravil hosty i doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. – vedoucí Katedry ochrany životního prostředí v průmyslu, Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě.

Po nich následovaly prezentace věnované aktivitám a výsledkem projektu.

„AIR TRITIA“ – předpoklady a základní myšlenka projektu – doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. – vedoucí Katedry ochrany životního prostředí v průmyslu, Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě

Znečišťování ovzduší nerespektuje státní hranice, a proto je nutné volit nástroje, strategie a postupy k jeho snižování v mezinárodním měřítku. V projektu AIR TRITIA jsme vybrali pro řešení území polsko-česko-slovenského pohraničí, které má historicky vážný problém s kvalitou ovzduší. 

1


„Zdroje znečišťování ovzduší - průmyslové zdroje, lokální topeniště, doprava“ - RNDr. Jan Bitta, Ph.D., Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu, Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě

Pro stanovení emisně - imisních vztahů v řešeném regionu bylo nutno v nebývalé šíři zpracovat kvalitní a podrobná data o všech dostupných antropogenních zdrojích znečišťování ze tří oblastí tří různých států a vytvořit z nich jednotnou společnou databázi pro oblast Tritia. Byly opraveny chybné údaje, posouzena správnost dat experty ze zúčastněných zemí a sjednoceny metodiky pro výpočty emisních faktorů. Data byla zpracována jak retrospektivně pro roky 2006, 2010 a 2015, tak perspektivně pro období 2020 2025 30 35 2040. Data pro emise ze silniční dopravy vycházela z dopravních modelů zpracovaných Žilinskou univerzitou v Žiline.

2


„Silniční doprava – modelování a měření kvality ovzduší“ – Ing. Dušan Jandačka, PhD., Žilinská univerzita v Žiline

Za účelem zpracování modelů dopravní sítě na území krajů a vojvodstev byl použít software PTV Visum. Celé území TRITA bylo řešeno na základě podkladů silniční sítě v GIS. Na modelování dopravy navazoval monitoring znečistění ovzduší, v rámci kterého byly sledovány znečišťující látky způsobené silniční dopravou, tuhé částice frakcí PM10, PM2,5 a PM1.

3


„Granulometrie částic aerosolů ve vybraných místech v polsko-českém pohraničí“ – Dr. hab. Krystian Skubacz – Główny Instytut Górnictwa (Hlavní báňský ústav) v Katovicích

Byly prezentovány výsledky měření rozložení zrnitých částic aerosolů v rozmezí měření od několika nanometrů do 20 μm v oblasti meteorologické stanice ve městě Racibórz, a také na vrcholu a u základu těžní věže bývalé důlní šachty František v obci Horní Suchá.

4


„Modely znečišťování ovzduší a AQMS (Air Quality Management Systém - Systém řízení kvality ovzduší)“ - doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. – vedoucí Katedry ochrany životního prostředí v průmyslu, Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě

V rámci projektu vznikl unikátní systém, který umožňuje sledovat emisně - imisní vztahy a další souvislosti při řízení kvality ovzduší ve funkčních urbanizovaných oblastech v jakémkoli regionu včetně mezinárodních regionů jako je území Tritie. Systém je založen na jednotné databázi, matematických modelech a uživatelském rozhraní, dostupném z https://aqms.vsb.cz .

5


„Systém krátkodobé prognózy koncentrace polétavého prachu pro partnerská města na území TRITIA (PVS)“ – Dr. Leszek Ośródka, Pracoviště modelování znečištění ovzduší v Katovicích, Meteorologický a vodohospodářský ústav, Státní výzkumní ústav

V prezentaci byla představena myšlenka krátkodobé prognózy kvality ovzduší pro partnerská města území TRITIA. Byly prezentovány algoritmy prognózy, způsob jejího generování, distribuce a vizualizace výsledků, výsledky verifikace a ověření prognózy a také možnosti jejich implementace do jiných oblastí.

6


„Strategické řízení kvality ovzduší měst a regionů“ – doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D., ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum v Ostravě

Úvod do problematiky strategického řízení kvality ovzduší na regionální a lokální úrovni. Představení rozdílů při tvorbě strategií v jednotlivých územních dimenzích, vymezení a zdůvodnění působnosti strategií (časovou a územní). Legislativní kontext strategického řízení na úrovních územních samospráv.

7


V závěru konference přednesli města zapojené do projektu - Rybnik, Žilina, Opole, Ostrava a Opava aktivity a jejich výsledky.

PDF prezentace:

01_Petr Jančík
02_Petr Jančík
Dusan Jandacka
Jan Bitta
Krystian Skubacz
Leszek Ośródka
Lubor Hruska
Opava
Opole
Ostrava
Rybnik
Zilina