„AIR TRITIA – čisté ovzdušie v srdci Európy“

Dňa 24. 11. 2020 sa konala Záverečná konferencia projektu AIR TRITIA.

V dôsledku pandémie sa konferencia uskutočnila online prostredníctvom Webex.

Účastníci konferencie videli výsledky analýzy problému znečistenia ovzdušia založené na modelovaní a jeho ďalšej verifikácie meraním, konkrétne nástroje na evidenciu a predpoveď znečistenia a jeho príčin, stratégie a vybrané postupy na jeho riešenie, ktoré sú doplnené environmentálnym, zdravotným a ekonomicko-sociálnym ocenením.

Čas na čisté ovzdušie!

V úvode konferencie privítala hostí Marta Sláviková – riaditeľka EZÚS TRITIA  a poďakovala partnerom projektu za pomoc pri realizácii projektu. Po nej pozdravil hostí aj doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. – vedúci Katedry ochrany životného prostredia v priemysle, Vysoká škola banská – Technická univerzita v Ostrave.

Po nich nasledovali prezentácie venované aktivitám a výsledkom projektu.

„AIR TRITIA“ – predpoklady a základná myšlienka projektu – doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. – vedúci Katedry ochrany životného prostredia v priemysle, Vysoká škola banská – Technická univerzita v Ostrave

Znečistené ovzdušie nerešpektuje štátne hranice, preto je potrebné zvoliť nástroje, stratégie a postupy na jeho znižovanie v medzinárodnom meradle. V projekte AIR TRITIA sme vybrali pre riešenie územie poľsko-česko-slovenského pohraničia, ktoré má historicky vážny problém s kvalitou ovzdušia.  

1


„Zdroje znečisťovania ovzdušia - priemyslové zdroje, domáce vykurovanie, doprava“ - RNDr. Jan Bitta, Ph.D., Katedra ochrany životného prostredia v priemysle, Vysoká škola banská – Technická univerzita v Ostrave 

Na stanovenie emisno-imisných vzťahov v riešenom regióne bolo potrebné v nebývalej šírke spracovať kvalitné a podrobné dáta o všetkých dostupných antropogénnych zdrojoch znečistenia z troch oblastí troch rôznych štátov a vytvoriť z nich  jednotnú spoločnú databázu pro oblasť TRITIA. Boli opravené chybné údaje, posúdená správnosť dát expertmi zo zúčastnených krajín a zjednotené metodiky pre výpočty emisných faktorov. Dáta boli spracované jednak retrospektívne pre roky 2006, 2010 a 2015 a aj perspektívne pre obdobie 2020, 2025, 2030, 2035 a 2040. Dáta pre emisie z cestnej dopravy vychádzali z dopravných modelov spracovaných Žilinskou univerzitou v Žiline.

2


„Cestná doprava – modelovanie a meranie kvality ovzdušia“ – Ing. Dušan Jandačka, PhD., Žilinská univerzita v Žiline

Za účelom spracovania modelov dopravnej siete na území krajov a vojvodstiev bol použitý software PTV Visum. Celé územie TRITA bolo riešené na základe podkladov cestnej siete v GIS. Na modelovanie dopravy nadväzoval monitoring znečistenia ovzdušia, v rámci ktorého boli sledované znečisťujúce látky spôsobené cestnou dopravou, tuhé častice frakcií PM10, PM2,5 a PM1.

3


„Granulometria častíc aerosólov vo vybraných miestach v poľsko-českom pohraničí“ – Dr. hab. Krystian Skubacz – Główny Instytut Górnictwa (Hlavný banský ústav) v Katoviciach

Boli prezentované výsledky meraní rozloženia zrnitých častíc aerosólov v rozmedzí merania od niekoľko nanometrov do 20 μm, v oblasti meteorologickej stanice v meste Racibórz, a tiež na vrchole a pri základe ťažnej veže bývalej banskej šachty František v obci Horní Suchá.

4


„Modely znečistenia ovzdušia a AQMS (Air Quality Management System - Systém riadenia kvality ovzdušia)“ - doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. – vedúci Katedry ochrany životného prostredia v priemysle, Vysoká škola banská – Technická univerzita v Ostrave

V rámci projektu vznikol unikátny systém, ktorý umožňuje sledovať emisno-imisné vzťahy a ďalšie  súvislosti pri riadení kvality ovzdušia vo funkčných mestských oblastiach v ktoromkoľvek regióne, vrátane medzinárodných regiónov ako je územie TRITIA. Systém je založený na jednotnej databáze, matematických modeloch a užívateľskom rozhraní dostupnom z https://aqms.vsb.cz .

5


„Systém krátkodobej prognózy koncentrácie polietavého prachu pre partnerské mestá na území TRITIA (PVS)“ – Dr. Leszek Ośródka, Pracovisko modelovania znečistenia ovzdušia v Katoviciach, Meteorologický a vodohospodársky ústav, Štátny výskumný ústav

V prezentácii bola predstavená myšlienka krátkodobej prognózy kvality ovzdušia pre partnerské mestá územia TRITIA. Boli prezentované algoritmy, prognózy, spôsob jeho generovania, distribúcia a vizualizácia výsledkov a  výsledky verifikácie a overenia prognózy a tiež možnosti ich implementácie do iných oblastí.

6


„Strategické riadenie kvality ovzdušia miest a regiónov“ – doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D., ACCENDO – Centrum pre vedu a výskum v Ostrave

Úvod do problematiky strategického riadenia kvality ovzdušia na regionálnej a lokálnej úrovni. Predstavenie rozdielov pri tvorbe stratégií v jednotlivých územných dimenziách, vymedzenie a zdôvodnenie pôsobnosti stratégií (časové a územné). Legislatívny kontext strategického riadenia na úrovniach územných samospráv.

7


V závere konferencie predniesli mestá zapojené do projektu – Rybnik, Žilina, Opole, Ostrava a Opava aktivity a ich výsledky.

PDF prezentácie:

01_Petr Jančík
02_Petr Jančík
Dusan Jandacka
Jan Bitta
Krystian Skubacz
Leszek Ośródka
Lubor Hruska
Opava
Opole
Ostrava
Rybnik
Zilina