„AIR TRITIA – czyste powietrze w sercu Europy“

Konferencja finałowa projektu AIR TRITIA odbyła się 24 listopada 2020 roku.

W wyniku pandemii, konferencja odbyła się online za pośrednictwem Webex.

Uczestnicy konferencji zapoznali się z wynikami analizy problemu, opartej na modelowaniu oraz monitorowaniu pomiarów. konkretne instrumenty ich zapobiegania i monitorowania, strategie i wybrane  rozwiązania, które zostały uzupełnione o zdrowotną oraz społeczno-ekonomiczną analizę. 

Czas na czyste powietrze! 

Na początku konferencji gości powitała Marta Sláviková – Dyrektor EUWT TRITIA i podziękował partnerom projektu za pomoc w realizacji projektu. Po niej również przywitał gości doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. – Kierownik Katedry Ochrony Środowiska w Przemyśle, Wyższa Szkoła Górnicza – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie. 

Następnie odbyły się prezentacje poświęcone działaniom i rezultatom projektu. 

„AIR TRITIA“ – założenia i idea projektu -  doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. - Kierownik Katedry Ochrony Środowiska w Przemyśle, Wyższa Szkoła Górnicza – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie 

Granice państw nie są barierą dla zanieczyszczonego powietrza i dlatego niezbędne jest opracowanie instrumentów, strategii oraz procedur, mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia w skali międzynarodowej.  W projekcie AIR TRITIA wybraliśmy rozwiązania dla terenu polsko-czesko-słowackiego pogranicza, które od bardzo dawna ma poważne problemy z jakością powietrza 

1

„Źródła zanieczyszczania powietrza – źródła przemysłowe, lokalne źródła ciepła, transport” - RNDr. Jan Bitta, Ph.D., Katedra Ochrony Środowiska w Przemyśle, Wyższa Szkoła Górnicza – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie

 W celu określenia zależności emisji – imisji w danym regionie niezbędne było sporządzenie niezwykle szerokiego opracowania danych jakościowych oraz szczegółowych, dotyczących wszystkich dostępnych antropogenicznych źródeł zanieczyszczania, w trzech rejonach trzech różnych państw, a także stworzenie ujednoliconej wspólnej bazy danych dla regionu Tritia. Skorygowano błędne dane, a poprawność wykorzystanych została oceniona przez ekspertów z krajów, objętych projektem, ujednolicono także metodyki obliczania czynników zanieczyszczenia. Dane zostały opracowane retrospektywnie dla lat 2006, 2010 oraz 2015, a także perspektywicznie dla okresu 2020 2025 30 35 2040. Dane dotyczące emisji, powodowanej przez transport drogowy, zostały oparte na modelach transportu opracowanych przez Uniwersytet Žilinski.

2


„Transport drogowy - modelowanie i pomiary“ - Ing. Dušan Jandačka, PhD., Uniwersytet Żyliński w Żylinie

W celu opracowania modeli transportu obejmujących obszar krajów i województw wykorzystano program PTV Visum. Modelowanie przeprowdzone zostało na całym teyrotium TRITIA w oparciu o dane sieci drogowej w GIS i powiązane było z monitoringiem zanieczyszczenia powietrza, koncentrującym się na zanieczyszczeniach pochodzących z transportu drogowego, cząstek stałych PM10, PM2,5 a PM1.

3


Granulometria cząstek aerozoli w wybranych miejscach pogranicza polsko-czeskiego pogranicza” - dr hab. Krystian Skubacz – Główny Instytut Górnictwa w Katowicach 

Zostały przedstawione wyniki pomiarów rozkładów ziarnowych aerozoli w zakresie rozmiarów od kilkunastu nanometrów do 20 μm w rejonie stacji meteorologicznej w Raciborzu oraz na szczycie i u podstawy nieczynnego szybu František w miejscowości Horní Suchá.

4


„Modele zanieczyszczania powietrza oraz AQMS”  - doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. – kierownik Katedry Ochrony Środowiska w Przemyśle, Wyższa Szkoła Górnicza – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie 

W ramach projektu powstał wyjątkowy system, który umożliwia monitorowanie zależności emisji – immisji oraz pozostałych powiązań istotnych dla zarządzania jakością powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w każdym regionie, w tym w takich regionach transgranicznych jak teren Tritii. Podstawą tego systemu jest ujednolicona baza danych, modele matematyczne oraz interfejs użytkownika dostępne pod adresem https://aqms.vsb.cz .

5


„System krótkoterminowej prognozy stężeń pyłu zawieszonego dla miast partnerskich obszaru TRITIA (PVS)“ – Dr. Leszek Ośródka, Zakład Modelowania Zanieczyszczyń Powietrza w Katowicach/IMGW-PIB

Prezentacja przedstawiła ideę krótkoterminowej prognozy jakości powietrza dla miast partnerskich obszaru TRITIA. Omówione były algorytmy prognozy, sposób jej generowania, dystrybucji oraz wizualizacji wyników. Przedstawione były wyniki weryfikacji i sprawdzalności prognozy oraz możliwości ich implementacji w innych obszarach

6


„Strategiczne zarządzanie jakością powietrza miast i regionów“ – doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D., ACCENDO – Centrum Naukowo-Badawcze w Ostrawie 

Wprowadzenie do strategicznego zarządzania jakością powietrza na poziomie regionalnym i lokalnym. Prezentacja różnic w tworzeniu strategii w poszczególnych wymiarach terytorialnych, określenie i uzasadnienie zakresu strategii (czasowego i terytorialnego). Kontekst legislacyjny zarządzania strategicznego na szczeblu samorządów terytorialnych.

7


Na zakończenie konferencji miasta zaangażowane w projekt– Rybnik, Žilina, Opole, Ostrava a Opava przedstawił działania i ich skutki. 

PDF prezentacja:

01_Petr Jančík
02_Petr Jančík
Dusan Jandacka
Jan Bitta
Krystian Skubacz
Leszek Ośródka
Lubor Hruska
Opava
Opole
Ostrava
Rybnik
Zilina