Dopravný model

Podrobný dopravný model celého riešeného územia (SR: Žilinský samosprávny kraj, ČR: Moravsko-sliezsky kraj, PL: Sliezske vojvodstvo a Opolské vojvodstvo) je importovaný z dopravných modelov jednotlivých miest. Model zahŕňa mestá Opava, Ostrava, Opole, Rybnik a Žilina. Opísané modely miest sú spracované na základe skutočného dopravného zaťaženia a prieskumoch mobility. Dopravné modely zahŕňajú tiež rozvoj jednotlivých miest a vízie. Projektoví partneri spomenutých miest sú zodpovední za poskytovanie GIS súborov dopravných modelov. 

obr 1

Dopravný model v rámci projektu AIR TRITIA bol spracovaný v softvéri PTV Vision - Visum. Visum je komplexný softvér pre pokročilé dopravné plánovanie – stanovenie a odhad matice pre regionálne a mestské siete pre súkromnú a verejnú dopravu.

Obr.2

Konečný model dopravy má nasledovné štatistické údaje:

  • počet uzlov:          31 193,
  • počet úsekov:      74 960,
  • počet zón:             915.

 Využitie dopravných modelov je dôležitým prvkom v detailnom modelovaní kvality ovzdušia. Dopravný model zahŕňa existujúce dopravné modely pre osobnú a nákladnú dopravu. Spracovaný dopravný model je hlavným vstupom pre generalizovaný emisný model.

obr 4