Měření znečistění z dopravy

Rozmístění měřících stanic bylo stanovené na základě myšlenky, aby došlo k pokrytí lokalit s různými funkcemi, které jsou pro město Žilina typické a dají se tak generalizovat.

1

Obrázek 1: Síť měření kvality ovzduší ve městě Žilina

Tabulka 1: Měřící lokality
Číslo Místo měření Přístroj Funkce lokality
1. Ulice Univerzitná Wifi_AQM_837 Silniční doprava, vzdělávací instituce
2. Ulice Komenského Wifi_AQM_749 Silniční doprava, lehký průmysl
FF3. Komenského ulica Wifi_AQM_743 Silniční doprava, obytná zóna
4. Náměstí A. Hlinky Wifi_AQM_748 Pěší zóna, nákupní centrum
5. Ulice Košická Wifi_AQM_709 Silniční doprava, průmysl


Měření znečištění byly zaměřeny na plynné polutanty: NO2 a různé frakce tuhách částic PM10, PM2,5 a PM1 ve městě Žilina. Koncentrace znečišťujících látek byly vyhodnocovány jako 24 hodinové průměry, to znamená, že na každém měřícím místě bylo k dispozici 7 hodnot pro každou znečišťující látku. Základním úkolem bylo porovnat jednotlivé koncentrace znečišťujících látek v různých lokalitách ve městě Žilina dle jejich funkcí. Naměřené znečištění může pocházet z různých zdrojů v okolí měřící stanice.

Obr.1
Obr.2
obr 3

První výsledky měření znečištění ovzduší ukazují různorodost kvality ovzduší v různých městských oblastech. Rozhodujícím faktorem zhoršené kvality ovzduší je přítomnost silniční dopravy, a také meteorologické parametry – měřicí stanice Komenského, Košická a Štrková ulice. Pokud jde o meteorologické parametry, rozhodující byla teplota vzduchu a rychlost větru (podmínky, které ovlivňují rozptyl znečištění) – měřící stanice: ulice Komenského a náměstí A. Hlinky. Velkou roli hrály také silné srážky v době měření na ulici Štrková.

obr 4

Obrázek 2: Průměrné koncentrace pevných částic a průměrné hodnoty vybraných meteorologických parametrů z měření kvalit ovzduší ve městě Žilina

Vyšší koncentrace tuhých látek PM10, PM2,5 a PM1 byly naměřeny na stanicích v blízkosti cest a zároveň při horších rozptylových podmínkách (nízké teploty, nízká rychlost větru, inverse). Tuhé částice hrubé frakce PM10-2,5 byly vice zastoupeny na stanicích v blízkosti silnic a místech, kde byly zaznamenány přívětivější rozptylové podmínky. Tuhé částice PM2,5 byly nejvíce zastoupeny na Náměstí A. Hlinky, kde byly zaznamenány nízké teploty a nebyla přítomná žádná silniční doprava.

obr 6

Obrázek 3: Polární graf koncentrací pevných částic na monitorovacím stanovišti Komenského ulice v období 1. – 7. 3. 2018 (ws – rychlost větru)

4

Obrázek 4: Zastoupení analyzovaných chemických prvků v pevných částicích PM10 na monitorovacím stanovišti Košická ulice.

V procesu identifikace zdrojů znečištění pevnými znečišťujícími látkami bylo identifikováno několik důležitých informací. Na každém monitorovacím stanovišti bylo identifikováno několik faktorů – zdrojů znečištění ovzduší a ty byly pojmenované podle zastoupení kovů v jednotlivých faktorech. První faktor je nejdůležitější a nejpřesněji odráží původ znečištění na monitorovacím stanovišti. Zjištěný faktor s největším vlivem na koncentraci pevných částic je uvedený v následující tabulce. 

Tabulka 2: Interpretace primárních zdrojů pevných částic na různých měřících stanovištích
Měřicí stanice Název faktoru 1 Období měření
ulice Univerzitná Resuspenze prachu ze silnic Listopad 2017
Náměstí A. Hlinku Vytápění – lokální, centrální Únor 2018
ulice Komenského Emise ze silniční dopravy Březen 2018
ulice Košická Resuspenze prachu ze silnic a emise ze silniční dopravy Duben 2018
ulice Štrková Průmysl, emise ze silniční dopravy Květen 2018
5

Obrázek 5: Proces vývoje skutečných koncentrací znečišťujících látek v pozorovaném prostředí v městských funkčních oblastech města Žilina

V rámci aktivit projektu bylo provedeno nastavení měřících přístrojů, vytvoření měřící sítě a vytvoření externí databáze naměřených údajů o kvalitě ovzduší. Poté byly měřicí přístroje umístěny v navržených lokalitách a měření bylo spuštěno. Tyto aktivity jsou nezbytné pro následnou implementaci měření znečištění z dopravy v různě funkčně zaměřených lokalitách ve městě Žilina.