Pomiar zanieczyszczeń w transporcie

Ustawienie stacji pomiarowych oparte było na koncepcji powiązania ich lokalizacji z różnymi funkcjami, które są typowe dla miasta Żyliny, a które jednocześnie można uogólnić.

1

Rysunek 1 Sieč pomiarów jakości powietrza w Žylinie

Tabela 1: Lokalizacje pomiarów
Nr Miejsce pomiaru  Urządzenie Funkcje lokalizacji
1. Ulica Univerzitná Wifi_AQM_837 transport drogowy, instytucje edukacyjne
2. Ulica Štrková Wifi_AQM_749 transport drogowy, przemysł lekki
3. Ulica Komenského Wifi_AQM_743 transport drogowy, strefa mieszkaniowa
4. Plac A. Hlinky Wifi_AQM_748 strefa dla pieszych, centrum handlowe
5. Ulica Košická Wifi_AQM_709 transport drogowy, przemysł

Pomiary zanieczyszczeń były skoncentrowane na zanieczyszczeniach gazowych: NO2 i różnych frakcjach cząstek PM10, PM2,5 i PM1 w mieście Żylina. Stężenia zanieczyszczeń oceniano jako średnie 24-godzinne, co oznacza, że na każdym miejscu pomiarowym, było do dyspozycji 7 wartości dla każdej substancji zanieczyszczeń. Podstawowym zadaniem było porównanie poszczególnych stężeń zanieczyszczeń w różnych lokalizacjach w mieście Żylina, w zależności od ich funkcji. Zmierzone zanieczyszczenia mogą pochodzić z różnych źródeł w pobliżu stacji pomiarowej.

Obr.1
Obr.2
obr 3

Wstępne wyniki pomiarów zanieczyszczenia powietrza pokazały zróżnicowanie jakości powietrza w różnych obszarach miejskich. Decydującym czynnikiem wpływającym na pogorszenie jakości powietrza był przede wszystkim ruch drogowy, jak również parametry meteorologiczne – stacje pomiarowe: ul. Komenského, ul. Košická i ul. Štrková. Pod względem parametrów meteorologicznych decydujące znaczenie miała temperatura powietrza i prędkość wiatru (warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń) - stacje pomiarowe: ul. Komenského i Plac A. Hlinki. Dużą rolę odegrały również silne opady deszczu podczas pomiarów na ul. Štrkovej.

obr 4

Rysunek 2 Średnie stężenia cząstek stałych i średnie wartości wybranych parametrów meteorologicznych z pomiarów jakości powietrza w Żylinie

Wyższe stężenia cząstek stałych PM10, PM2,5 i PM1 zmierzono w miejscach pomiaru w pobliżu dróg, gdzie w tym samym czasie występowały gorsze warunki dyspersji (niskie temperatury, niska prędkość wiatru, inwersja). Frakcja gruboziarnista PM2,5-10 była w największym stopniu reprezentowana, w łącznych pomiarach, przez frakcję PM10, w miejscach pomiaru w pobliżu dróg, gdzie występowały bardziej korzystne warunki dyspersji. Drobna frakcja cząstek PM2,5 była reprezentowana w największym stopniu przez frakcję pyłu PM10, mierzonej na Placu A. Hlinki, gdzie były niskie temperatury powietrza i nie występował żaden transport drogowy.

obr 6

Rysunek 3 Wykres biegunowy stężeń cząstek stałych przy stacji pomiarowej na ul. Komenského w okresie 1. – 7. 03. 2018 (ws – prędkość wiatru)

4

Rysunek 4 Prezentacja analizowanych pierwiastków chemicznych w cząstkach stałych PM10 na stacji pomiarowej przy ul. Koszyckiej

W procesie identyfikacji źródeł zanieczyszczenia cząstkami stałymi zidentyfikowano kilka ważnych informacji. Na każdym stanowisku pomiarowym zidentyfikowano kilka czynników - źródła zanieczyszczenia powietrza, a te następnie zostały nazwane wg proporcji metali występujących w poszczególnych czynnikach. Pierwszy czynnik jest najważniejszy i najdokładniej odzwierciedla pochodzenie cząstek stałych w danym miejscu pomiaru. Czynnik mający największy wpływ na stężenie cząstek stałych podano w poniższej tabeli.

Tabela 2 Interpretacja pierwotnych źródeł cząstek stałych na różnych stacjach pomiarowych
Stacja pomiaru Nazwa czynnika 1 Okres pomiaru
Ul. Univerzitná Resuspensja pyłu drogowego Listopad 2017
Námestie A. Hlinku Ogrzewanie - lokalne, centralne Luty 2018
Ul. Komenského Emisja z transportu drogowego Marzec 2018
Ul. Košická Resuspensja pyłu drogowego i emisja z transportu drogowego Kwieceń 2018
Ul. Štrková ulica Przemysł, emisja z transportu drogowego Maj 2018
5

Rysunek 5 Proces rozwoju rzeczywistych stężeń cząstek zanieczyszczeń w badanych środowiskach miejskich obszarów funkcjonalnych miasta Žylina

W ramach zarządzania działaniem projektowym A.T1.5: Specyficzne pomiary jakości powietrza i wyniki D.T1.5.2: Raport z pomiaru zanieczyszczenia ruchu: ustawianie urządzeń pomiarowych, tworzenie sieci pomiaru jakości powietrza w Żylinie (różne FUA), tworzenie zewnętrznej bazy danych dotyczącej pomiarów jakości powietrza, lokalizacja urządzeń pomiarowych w różnych FUA w Żylinie , rozpoczęcie pomiarów jakości powietrza na różnych FUA w Żylinie. Działania te były niezbędne do późniejszego wdrożenia pomiaru jakości powietrza w ruchu drogowym w różnych FUA. Uzyskano pierwsze dane dotyczące jakości powietrza, które poddano analizie i ocenie.