Archív 

VÝSTUPY PROJEKTU: 

Model znečistenia ovzdušia

Dopravný model

Databázy

Meranie dopravného znečistenia

Socioekonomická štúdia

Analýza machov

Prehľad ukončených a existujúcich projektov financovaných z fondov EÚ

Prehľad existujúcich národných legislatív a politík

Prehľad štúdií o príčinách znečistenia ovzdušia

Stratégie AIR TRITIA

Riadenie kvality ovzdušia 

Projektové letáky

SLOVENSKÝ
SLOVENSKÝ PRE DETI

NEWSLETTER 10/2020

Slovenský

ARCHÍV