ARTISTIC KONČNI JAVNI DOGODEK

.

7. julija 2020 smo se srečali s partnerji, strokovnjaki in lokalnimi akterji, dejavnimi na področju nematerialne kulturne dediščine, da povzamemo in proslavimo 3 leta izvajanja projekta ARTISTIC v obliki spletnega zaključnega javnega dogodka "Neopredmetena kulturna dediščina kot gonilo" lokalnega in regionalnega razvoja ", ki je zbrala 115 udeležencev iz srednje Evrope.

Dogodek se je otvoril - gospod Roberto Santolamazza, ki predstavlja t2i prenos tehnologije in inovacije - vodilni partner ARTISTIC. G. Santolamazza je udeležence seznanil z idejo, cilji, predpostavkami in najpomembnejšimi dosežki ter rezultati, ki so bili doseženi med projektom. V svoji predstavitvi je posebno pozornost namenil pilotnim akcijam, izvedenim v osmih regijah Srednje Evrope, katerih namen je bil izbrati pobude na področju nesnovne kulturne dediščine, za katere so se, zahvaljujoč podpori, oblikovali poslovni načrti in prepoznati projekte, katerih razvojna faza in pripravljenost njihovih avtorjev sta omogočila preizkus množičnega financiranja kot orodja za financiranje the idej.

G. Christophe Ebermann iz skupnega sekretariata programa Interreg CENTRAL EUROPE je predstavil program Interreg CENTRAL EUROPE s posebnim poudarkom na podpori tako za otipljive kot nematerialne teme kulturne dediščine. G. Ebermann je poudaril, da so po zaslugi štirih razpisov programa Interreg CENTRAL EUROPE doslej realizirali 24 zelo zanimivih projektov, povezanih s kulturo, v skupni vrednosti upravičenih stroškov 49,3 milijona EUR. Te pobude, sprejete v okviru programa Interreg CENTRAL EUROPE, so omogočile sodelovanje več kot 230 subjektom. G. Ebermann se je v svoji predstavitvi skliceval tudi na vključujoč pristop, ki ga bodo v novem programu CE uporabljali za leta 2021-2027.

Gospa Gertraud Koch z Inštituta za evropsko etnologijo Univerze v Hamburgu, ki predstavlja Univerzo v Hamburgu - raziskovalni partner projekta ARTISTIC, je spregovorila o vlogi nesnovne kulturne dediščine pri spodbujanju trajnostnega regionalnega razvoja. Koch je sporočila, da je krepitev lokalnih dejavnosti s kulturo v povezavi z gospodarstvom in ekologijo danes zelo pomembna, v času pandemije pa je ta pristop še pomembnejši kot prej. Med predstavitvijo je gospa Koch med drugim opozorila na vlogo družbenega dojemanja ICH, da je kultura pomemben vir, od katerega je odvisen regionalni razvoj, in glavne rezultate, ki jih je pripravilo partnerstvo v okviru raziskovalne podpore Univerze v Hamburgu.

Pomemben del konference je bila predstavitev zgodb o uspehu, rezultatov, doseženih v 8 regijah Srednje Evrope, in sprememb, ki jih je sprožil projekt ARTISTIC. Predstavniki 12 projektnih partnerjev so govorili o izkušnjah in izkušnjah iz projekta, pa tudi o vlogi lokalnih akterjev v tem procesu preobrazbe.

Končna predstavitev gospe Valentine Lapiccirella Zingari, UNESCO-jeve moderatorke, se je sklicevala na nesnovno kulturno dediščino, njen pomen in perspektive v okviru lokalnega in regionalnega razvoja, zlasti v zvezi z opredelitvijo in premišljevanjem dediščine, razvojem dediščine, normativom EU in politiko , kulturne pravice, regionalni razvoj, teritorialno sodelovanje, vključenost skupnosti, krepitev vloge civilne družbe in vloga nesnovne kulturne dediščine kot vir odpornosti v izrednih

Veseli smo, da je varovanje nesnovne kulturne dediščine pomembno za toliko ljudi in da bomo kljub dejstvu, da se naš projekt zaključuje, v 8 regijah Srednje Evrope nadaljevali z delovanjem lokalnih Tabela o nesnovni kulturni dediščini.

Rezultate našega ARTISTIC dela delimo na platformi ENTRIBU, kjer boste med drugimi našli orodja, strategije in smernice, ki podpirajo delo z lokalnimi akterji nematerialne kulturne dediščine, z zasebnimi investitorji in še veliko več: https://www.entribu.eu