BEST PRACTICE TRANSFER TOOL

Partneri vykonali analýzu príkladov dobrej praxe v rámci medzinárodných príkladov systémov správy historických zastavaných území a analýzou v teréne prostredníctvom návštev týchto príkladov v oblastiach, v ktorých sa projekt implementuje (Slovensko, Rakúsko a Taliansko). Boli vybrané najvhodnejšie príklady a tieto boli ďalej analyzované prostredníctvom parametrov. Takisto bol medzi partnermi definovaný spoločný hárok na hodnotenie a bol pripravený súpis príkladov dobrej praxe.
 
Partneri následne definovali a vyvinuli nástroj na prenos poznatkov ako pokračovanie a na hodnotenie možnosti prenosu, ktorý je vhodný pre monitoring, vytváranie záverov a prispievanie k finalizácii politík manažmentu na miestnej a medzinárodnej úrovni.

Tento nástroj je webová aplikácia založená na .xls súbore, ktorá hodnotí kritické faktory a náklady transferability príkladov dobrej praxe v rámci iného kontextu kombinujúc rozličné možnosti pre používateľa.

Nástroj obsahuje súbor vybraných a cielených príkladov dobrej praxe a užívateľ môže vkladať dáta pre historické zastavené územia; nástroj následne vyberie niektoré príklady dobrej praxe a užívateľ si môže navoliť detailné informácie v pracovnom hárku; nástroj tiež obsahuje súbor informácií o historickom zastavanom území, ktoré si užívateľ vybral, užívateľ môže vložiť dáta k príkladu dobrej praxe a nástroj vyhodnotí kompatibilitu medzi daným územím a príkladom dobrej praxe.

Nástroj nevyžaduje špecifické IKT požiadavky ani sofistikované dáta; existujú len 3 predpoklady:

  • Mať na mysli špecifické historické zastavané územie, ktoré sa má spravovať;
  • Mať na mysli niektoré ciele alebo príležitosti, ktoré by v danom území mali byť implementované;
  • Mať zoznam priorít, ktoré by viedli použitie nástroja.

Nižšie môžete nájsť súpis príkladov dobrej praxe a nástroj na prenos príkladov dobrej praxe (a používateľský manuál, ktorý je možné nájsť aj v samotnom nástroji pri jeho stiahnutí).

BEST PRACTICE INVENTORY

BEST PRACTICE TRANSFER TOOL

MANUAL FOR USERS


Home | English version