Platforma (DT 2.2.4)


Využití webové platformy GIS pro integrované monitorování změn a úprav v HBA (historických oblastech sídel).

Správa historických oblastí sídel je komplexním a dynamickým mechanismem. Existuje celá řada témat, které je třeba řešit, mnoho tematických analýz, které nutno prozkoumat, vše se stále v průběhu času vyvíjí, a jednotlivá rozhodnutí mají řadu efektů a dopadů.

Metodika, která může při řešení těchto problémů pomoci, je překryvné mapování území. Překryvné mapování bylo v systému GIS (Geographic Information System) od jeho vzniku [1]. Mc Hargova původní aplikace byla manuální technikou, umožňovala ale pochopit, jak je možné řešit celou řadu témat a jak může být analýza podkladem pro management území.

To není však dostačující jako efektivní ICT nástroj pro HBA. V současné době jsou systém GIS stále příliš technické, takže je obtížné je použít jako základ pro konfrontaci mezi různými úřady, orgány a osobami z veřejného a soukromého sektoru (viz limity systémů GIS). Pro projekt B.h.EN.E.F.I.T.je výzvou překonání tohoto limitu a testuje uživatelsky přívětivé rozhraní GIS, aby bylo zřejmé, že se mapy GIS mohou stát podkladem pro sdílení znalostí a veřejnou diskusi o HBA.

B.h.E.N.E.F.I.T. věnuje pozornost také nejnovějšímu vývoji systémů GIS, které zahrnují formu, kde se komunita může stát aktivním účastníkem (viz. řešení crowdsourcingu).


 

Pilotní projekt pro implementaci webové platformy GIS:

GIS Platforma

(click na obrázek )

Sociální vnímání (probíhající pilotní projekt v Mantově)

Mantova

Vlivy na životní prostředí

environment

Platforma zaměřená na sledování sociálního vnímání problémů v historických oblastech sídel. Prostřednictvím shromažďování informací a upozornění občanů, propojení s technickými údaji o stupni ochrany a využití prostoru, je možné řídit priority zásahů a možné vedlejší účinky.

Platforma zaměřená na sledování environmentálního chování historických oblastí, propojení fyzických vlastností těchto prostorů s údaji o spotřebě energie a údaji o životním prostředí s cílem identifikovat interakce a možné optimalizace.


Jedná se o dva ICT produkty, které jsou schopny sbírat různá data prostřednictvím technologie GIS a ukázat jejich interakci uživatelsky vstřícným způsobem prostřednictvím specifického webového rozhraní. Koneční uživatelé tohoto produktu nepotřebují specifické odborné znalosti a ani speciální software.


Home | English version


[1] The fist GIS commercial software, ODYSSEY, produced in the Seventies, already contained Ian L. Mc Harg's Overlay mapping concept.