JIHOČESKÝ KRAJ V ČESKÉ REPUBLICE

.

Jihočeský kraj je díky přírodním podmínkám regionem s bohatým hmotným i nehmotným kulturním dědictvím. Díky působení několika významných rodů – Vítkovců, Rožmberků, Eggenbergů a Schwarzenbergů – byly v jižních Čechách vybudovány nejen pozoruhodné stavby, ale rovněž udržovány historické tradice jako souhrn duchovních, uměleckých i praktických dovedností a vědomostí, které si v tomto regionu předávají lidé z generace na generaci. Jihočeský kraj systematicky podporuje výzkum historických tradic, jejich proměny i dnešní podobu kulturních tradic. Jihočeský kraj aktivně mnoha různými způsoby podporuje udržování, prohlubování a rozmnožování kulturního dědictví jižních Čech. 

Nehmotné kulturní dědictví tohoto regionu stejně jako řada jeho tradic vzešlých z aristokratického, městského i lidového prostředí nemá konkrétního autora, ale je výsledkem dlouhodobého mezigeneračního působení a obohacování, které je principem pro udržení živého nehmotného kulturního dědictví. Jihočeský kraj proto nejen aktivně dokumentuje projevy a podoby nehmotného kulturního dědictví, ale rovněž vyhledává a podporuje udržovatele a nositele tradic, kterým je udělován např. titul Nositel tradice lidového řemesla a Cena hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje. Řemeslná činnost v daném oboru jako výjimečný či jedinečný doklad tradiční technologie či tradiční lidové techniky, rozvoj lidových tradic nemateriální lidové kultury (zvyky, obřady) a revitalizace tradic v oblasti zvykoslovných jevů a folklórních projevů jsou kritéria pro výběr oceněných. Dále se např. díky projektu Portál řemesel podařilo vytvořit přehled subjektů, které v této oblasti podnikají, seznamují s výrobními postupy a ukazují své výrobky.  

V Jihočeském kraji má nehmotné kulturní dědictví mnoho krásných a pozoruhodných podob. Cílem Jihočeského kraje je proto nadále podporovat systematický výzkum minulosti i aktuálního stavu nehmotného kulturního dědictví, provádět jeho dokumentaci a zejména udržet i nacházet nové efektivní způsoby podpory současných nositelů tradic a dalších subjektů přispívajících k udržení a rozvoji kulturní dědictví tohoto regionu.  

Mgr. Patrik Červák, vedoucí odboru kultury a památkové péče Jihočeského kraje 

Informace a fotografie obsažené v tomto článku byly převzaty z brožury „JIHOČESKÝ KRAJ, ČESKÁ REPUBLIKA - NEHMOTNÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ“ připravené Jihočeskou obchodní komorou. 

V projektu ARTISTIC je Jihočeský kraj zastoupen Jihočeskou obchodní komorou