ODRAZ NKD V GOSPODARSTVU

.

SLIKA: RZESZOW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY

Nesnovna kulturna dediščina je del našega vsakdana. Družba kot celota mora NKD prepoznati kot gonilno silo gospodarskega razvoja, ki zajema različne dejavnosti z ekonomskimi in neekonomskimi vrednotami. Mnoge družbene skupine kot nosilke NKD lahko veliko ponudijo preostali družbi. Nosilci NKD s svojimi tradicionalnimi znanji, veščinami in praksami bogatijo življenje drugih in na različne načine prispevajo k večji kakovosti. Nosilce NKD je treba motivirati in jih pooblastiti, da uvedejo in prenesejo svoje znanje - npr. znanje o naravnih zdravilih, ki jih lahko uporabljajo in privoščijo vse družbene skupine. Nosilci NKD imajo različne dragocene potenciale znanja, ki potrebujejo lokalno razpoložljive vire. Vse to vodi do valorizacije in prepoznavnosti nosilcev NKD, skupin in skupnosti ter same nesnovne kulturne dediščine. Vrednoti tudi lokalne izdelke in njihove proizvajalce, prispeva k trajnostni rabi virov, rasti lokalnega trga in sodelovanju med vsemi družbenimi sektorji. Kot omenja UNESCO, se štiri dimenzije trajnostnega
razvoja - družba, okolje, kultura in gospodarstvo - prepletajo in ne ločujejo.

Z vrednotenjem in varovanjem NKD prispevamo k družbenim procesom, kot sta transkulturna izmenjava in medsebojno spoštovanje človeka prek kulturnih, družbenih, političnih in celo geografskih meja. Pomaga v boju proti rasni diskriminaciji in spodbuja izgradnjo miru, saj nas opominja, da sta mir in varnost osrednja pogoja za trajnostni razvoj. Z vrednotenjem NKD lahko kot družba dosežemo preživetje izjemnih vsebin in vidikov naše kulture. Na ta način bomo tudi preprečili, da se NKD ohranja in ne gre v pozabo.

Lokalno znanje, spretnosti in prakse, ki se vzdržujejo, izboljšujejo in razvijajo iz generacije v generacijo, lahko prinesejo zaslužek in ugledno delo za širok krog ljudi (obrtnike in njihove družine, pa tudi dobavitelje materiala in storitev, povezanih s prevozom in prodajo obrtnih izdelkov), vključno z revnimi in ranljivimi člani naše družbe - UNESCO.

UNESCO poudarja, da nesnovna kulturna dediščina "predstavlja gonilno silo gospodarskega razvoja, ki zajema raznolikost proizvodnih dejavnosti
z denarno in nedenarno vrednostjo, zlasti pa prispeva h krepitvi lokalnega gospodarstva". Po mnenju Unesca je NKD kot živa dediščina lahko tudi "pomemben vir inovacij ob spremembah in pomaga doseči gospodarski razvoj na lokalni in mednarodni ravni". *

Članek sta pripravila prof. Dr. Gertraud Koch in dr. Phil. Eliane Fernandes Ferreira Inštitut za evropsko etnologijo / kulturno antropologijo Univerze v Hamburgu, Nemčija

* Za podrobnejše informacije o NKD in trajnostnem razvoju glej Unescovo publikacijo z naslovom "Nesnovna kulturna dediščina in trajnostni razvoj" (n.d.), ki je na voljo na:
https://ich.unesco.org/doc/src/34299-EN.pdf