POSILNENIE SPOLUPRÁCE SO SÚKROMNÝMI INVESTORMI

,

FOTO: SOUTH BOHEMIAN CHAMBER OF COMMERCE

Nehmotné kultúrne dedičstvo (NKD) si kvôli svojej jedinečnosti a neporovnateľnosti v regionálnom a celoštátnom meradle vyžaduje individualizovaný prístup, ktorý sa odvoláva aj na finančné aspekty prejavov NKD. Je preto dôležité hľadať nekonvenčné riešenia financovania NKD, ktoré zodpovedajú konkrétnemu projektu. Odpoveďou na potreby tvorcov a prevádzkovateľov NKD je nadviazanie spolupráce so súkromnými investormi, ktorí sú otvorení podpore mimoriadnych projektov s rozvojovým potenciálom, inovatívnym prístupom, projektom, ktoré nie vždy zodpovedajú pokynom na získanie financovania z verejných zdrojov alebo z fondov EÚ. 

Angažovanie súkromných investorov závisí hlavne od záväzku pôvodcu k implementácii projektu NKD a dobrej stratégie prezentácie. Proces pitchingu by sa mal začať vo veľmi skorej fáze hľadania investorov, dlho predtým, ako sa pôvodca NKD stretne s potenciálnym investorom, aby mu predstavil projekt. Prístup ku každému typu investora/formy súkromnej investície by mal byť mierne odlišný, v závislosti od jeho špecifickosti. Spolupráca so súkromnými investormi preto vyžaduje dobré pochopenie ich fungovania a na základe čoho prijímajú investičné rozhodnutia, aby ich mohli zaujať konkrétnym nápadom NKD. 

Forma a rozsah súkromného financovania v každej zo stredoeurópskych krajín sa môžu líšiť, preto je dôležité uistiť sa, aký druh financovania je možný
a aké právne a daňové predpisy súvisia s investíciami osôb alebo subjektov do nášho podniku NKD. Vzhľadom na jedinečnosť, rozmanitosť
a „nehmotnosť“projektov NKD je často dobrým riešením použiť finančné zhromaždenie tzv. „Finančný mix“kombinujúce financovanie z rôznych zdrojov vrátane finančnej podpory od súkromných investorov s verejným financovaním, tradičné bankové pôžičky a alternatívne finančné nástroje, ako napríklad crowdfunding. Kľúčovým problémom je nájsť správnu kombináciu financovania pre určitý projekt NKD. 

Dôležitou úlohou miestnych pracovných skupín NKD v každom regióne v tejto predmetnej oblasti bolo na jednej strane povzbudiť a podporiť miestnych aktérov pri zmene spôsobu vnímania súkromných investorov, zvýšiť ich povedomie o potenciáli spolupráce týchto investorov a na druhej strane na druhej strane prilákanie a zapojenie súkromných investorov na financovanie podnikov NKD a podpora myšlienky súkromných investícií na rozvoj iniciatív NKD. Za týmto účelom partneri projektu zorganizovali individuálne a skupinové stretnutia a významné miestne podujatia zamerané na tvorcov kultúry a súkromných investorov, aby pomohli obom skupinám posilniť spoluprácu a tiež aby predstavili, že investovanie do NKD má vplyv nielen na pozitívny imidž značky investorov, ale aj môže tiež vytvárať zisky pre obe strany.