PUNKTY NDK, ICH ROLA I PRZYSZŁÓŚĆ W REGIONIE

.

ZDJĘCIE: RZESZOW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY

Aby wesprzeć waloryzację projektów niematerialnego dziedzictwa kulturowego (NDK), w regionach partnerskich Projektu ARTISTIC utworzono 9 lokalnych Punktów NDK koordynowanych przez wybranych doświadczonych i przeszkolonych Mediatorów, którzy we współpracy z lokalnymi grupami roboczymi obywatelami, stowarzyszeniami, interesariuszami, przedsiębiorcami i organizatorami kultury wykorzystując strategie i narzędzia ARTISTIC pomagają podmiotom NDK, oferując im informacje, porady i działania szkoleniowe na temat: 

  • identyfikowania lokalnych projektów NDK;
  • generowania i wdrażania nowych inicjatyw NDK;
  • ochrony praw własności intelektualnej;
  • doskonalenia umiejętności komunikacyjnych;
  • opracowywania dokumentów w celu wsparcia finansowego inicjatyw NDK;
  • pozyskiwania finansowania dla inicjatyw NDK;
  • wzmocnienia współpracy z prywatnymi inwestorami.

 

Skuteczność działań Punktów NDK opiera się na indywidualizacji udzielanej pomocy oraz zaangażowaniu różnych podmiotów lokalnych w oferowane wsparcie.

Ogromną zaletą lokalnych Punktów NDK jest to, że opierają swoje działania na ludziach - specjalistach z różnych branż, którzy wspólnie pomagają twórcom kultury w realizacji ich projektów. Zatem podstawą funkcjonowania Punktów NDK jest zaangażowanie lokalnych podmiotów, rozwijanie
i wzmacnianie lokalnych sieci współpracy, tworzenie i animowanie działań Lokalnej Grupy Roboczej ekspertów oraz budowanie społeczności wokół inicjatyw NDK – tj. inspirowanie, wspieranie i pomoc twórcom kultury.

Aby zapewnić kontynuację działań rozpoczętych w 8 regionach Europy Środkowej oraz zainspirować inne regiony i kraje dobrymi praktykami projektu ARTISTIC, dla każdego regionu został opracowany Lokalny Plan Działania zapewniający trwałość działania Lokalnej Grupy Roboczej oraz powiązany
z nim Biznes Plan dla każdego Punktu NDK, określając w ten sposób ramy i warunki ich dalszego działania w poszczególnych regionach w perspektywie krótko (rok), średnio (trzy lata) i długookresowej (5 lat). 

Ponadto każdy Partner Projektu ARTISTIC oraz przedstawiciele Punktów NDK i członkowie Lokalnej Grupy Roboczej ds. waloryzacji NDK podpisali Memorandum of Understanding dla każdego z regionów ARTISTIC w celu budowania stabilnych i trwałych relacji między lokalnymi podmiotami oraz utrzymania i promowania  inicjatyw NDK na przestrzeni czasu. Przygotowane Lokalne Plany Działania i Biznes Plany stanowiły podstawę do opracowania koncepcji wdrożenia sieci Punktów NDK, aby pokierować wdrożeniem Strategii i Manifestu opracowanego w ramach projektu ARTISTIC przez inne regiony.

Instrumenty i usługi opracowane w ramach projektu ARTISTIC są przydatne nie tylko w regionach partnerów projektu, ale ich uniwersalność
i możliwości adaptacyjne pozwolą na stosowanie tych rozwiązań również na innych terytoriach.

Wszystkie rezultaty Projektu ARTISTIC są dostępne na stronie: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ARTISTIC.html oraz na platformie  ENTRIBU  https://www.entribu.eu/en.