Invitation to tender - Zaproszenie do złożenia oferty

The subject of the contract is an expert service - assessment of the results of pilot testing of the application of the integrated model of protection, management and use of historical ruins in the development of a comprehensive management plan for the ruins of the castle in Janowiec as well as recommendations for follow-up activities at the local and transnational level for the implementation of the project RUINS CE902: Sustainable re-use , preservation and modern management of historical ruins in Central Europe - elaboration of integrated model and guidelines based on the synthesis of the best European experiences under the INTERREG Central Europe program, financed by the European Union. The deadline for submitting offers expires on 17 April 2020 at 4 pm.

To get more details click HERE.

Przedmiotem zamówienia jest usługa ekspercka – ocena rezultatów pilotażowego testowania zastosowania zintegrowanego modelu ochrony, zarządzania i wykorzystania historycznych ruin w opracowaniu kompleksowego planu zarządzania ruin zamku w Janowcu oraz rekomendacje dotyczące działań następczych na poziomie lokalnym i transnarodowym na potrzeby realizacji projektu RUINS CE902: Sustainable re-use, preservation and modern management of historical ruins in Central Europe - elaboration of integrated model and guidelines based on the synthesis of the best European experiences w ramach programu INTERREG Central Europe, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Termin składania ofert upływa w dniu 17 kwietnia 2020 r. o godz. 16.00.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij TUTAJ.