Představení konceptu
zelené infrastruktury

4. prosince 2018, Vrchlabí (KCEV – Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání „Krtek“)

Workshopu se zúčastnili starostové a zastupitelé místních obcí, představitelé a delegáti významných soukromých i veřejných subjektů působících v regionu Krkonoš a okolí. Nechyběli ani zástupci příslušných krajských úřadů a ministerstva životního prostředí. Pozváni byli i odborníci (geografové, botanici, ekologové, krajinní ekologové a architekti) z řad vysokoškolských pedagogů, výzkumných ústavů a dalších veřejných institucí.

Byly představeny dosavadní výstupy a výsledky projektu, zejména ty, které se týkaly konceptů zelené infrastruktury, jejího právního uchopení a terminologie. Nechyběla ani prezentace a ukázka aktuálních map zelené infrastruktury Krkonošského národního parku a přilehlého okolí.

Vedle přístupů k zelené infrastruktuře byly diskutovány metody jejího hodnocení, funkcí a funkčnosti (např. míra propojení, přirozenosti apod.), koncepty a vymezení ÚSES (územní systém ekologické stability) v Krkonoších a okolí. Nastíněn byl i problém bariér v krkonošské krajině a její fragmentace obecně. V neposlední řadě byly představeny služby a benefity, které nám zelená infrastruktura poskytuje.

Většina přítomných se shodla, že zásadními službami krkonošské zelené infrastruktury jsou její habitatové funkce (poskytuje útočiště a reprodukci pro mnohé vzácné a chráněné druhy živočichů a rostlin), kulturní a rekreační služby (je na ní vázána rekreační a turistická infrastruktura celého regionu, ale také umožňuje vzdělávání a realizaci výzkumu) a regulační funkce (zachycuje vodu v krajině, mírní dopady znečištění ovzduší atd.). Zároveň poskytuje cenné přírodní komodity jako je dřevo a louky pro pastvu (produkční služba).

Účastníky ve workshopu ve Vrchlabí | Fotka: KRNAP

Účastníky ve workshopu ve Vrchlabí | Fotka: KRNAP

Workshop Vrchlabí

Workshop Vrchlabí | Fotka: KRNAP

Header photo: Jakub Kašpar
Zpět do PŘEHLED WORKSHOPŮ nebo HLAVNÍ STRÁNKA