SÚBOR NÁSTROJOV - AKO IDENTIFIKOVAŤ, VALORIZOVAŤ A ROZVÍJAŤ PROJEKTY KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

                                                                           tools

Potreba posilnenia spolupráce medzi kultúrnymi subjetami, občanmi a finančnými subjetkami, ako aj ochota lepšie pochopiť úlohu procesu valorizácie nehmotného kultúrneho dedičstva, ako hnacej sily zachovania nehmotného kultúrneho dedičstva prostredníctvom podnikateľskej činnosti založenej na tradícii, sa stala inšpiráciou pre vytváranie nástrojov a služieb určených na podporu udržateľnosti kultúrnych nehmotných projektov.

Súbor nástrojov vytvorený v rámci projektu ARTISTIC pokrýva štyri tematické oblasti:

§ nástroj na identifikáciu miestnych ICH (poskytnúť občianskym združeniam a združeniu všetky potrebné nástroje na identifikáciu nových iniciatív v ICH);

§ nástroj právnej ochrany ICH (na pomoc kultúrnym subjektom a podnikateľom s nástrojmi práv duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú najmä predmetu: autorské práva, ochranné známky, dizajn a značka, otázky zemepisného označenia, dôvernosť obchodných tajomstiev, ochrana údajov);

§ nástroje na zlepšenie komunikačných schopností subjektov ICH (na zlepšenie komunikačných schopností miestnych aktérov s cieľom prilákať investorov, vyzdvihnúť ich projekty a potenciál);

§ nástroje na rozvoj a finančnú podporu a investície do projektov ICH (vyvinuté na zvýšenie informovanosti súkromných investorov o kultúrnom sektore a jeho marketingovom potenciáli).

Navrhnuté nástroje a služby sú v súčasnosti testované v 8 regiónoch strednej Európy počas pilotného testovania prostredníctvom aktivít oddelení ICH.

Viac informácií o našom súbore nástrojov nájdete na našej webovej stránke ARTISTIC v sekcii “Publikácie a výstupy”