SADA NÁSTROJOV PROJEKTU ARTISTIC PRE VALORIZÁCIU NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDI

.

FOTO: ARTISTIC PROJECT PHOTO ARCHIVE

Profesorka Gertraud Koch z Inštitútu európskej etnológie/kultúrnej antropológie Univerzity v  Hamburgu v spolupráci s partnermi a spolupracovníkmi projektu ARTISTIC vypracovala súbor kritérií na definovanie valorizácie projektov nehmotného kultúrneho dedičstva. Sada nástrojov bola predstavená partnerom a spolupracovníkom projektu ARTISTIC počas nadnárodného webového stretnutia 30. januára 2020, čo im umožnilo vyjadriť sa k nej
a pripomienkovať ju.

Po webkonferencii a kvôli pandémii COVID-19 partneri projektu organizovali a realizovali online podujatia, namiesto fyzických, aby predstavili súbor kritérií a prediskutovali ho s miestnymi verejnými činiteľmi. Online aktivity umožnili partnerom a spolupracovníkom predstaviť súbor kritérií
a diskutovať o nich s miestnymi zainteresovanými stranami ICH, aby mohli navrhnúť zlepšenia. Táto výmena názorov s verejnými aktérmi o súbore kritérií bola nevyhnutná na zviditeľnenie rôznych potrieb a situácie každého regiónu v rámci cieľov projektu ARTISTIC. Vypracovaná verzia sady nástrojov tiež poskytla základ pre ARTISTIC Manifesto, ktorý bude čoskoro predstavený verejnosti.

Inštitút európskej etnológie / kultúrnej antropológie Univerzity v Hamburgu vytvoril súbor kritérií /sadu nástrojov týkajúcich sa stratégie ARTISTIC
a výsledkov realizovaných pilotných akcií. Súbor slúži ako usmernenie pre všetkých partnerov, ktorí chcú podporovať a pracovať s valorizáciou nehmotného kultúrneho dedičstva s cieľom prispieť k miestnemu trvalo udržateľnému rozvoju v krajinách Strednej Európy. Vypracovaný súbor kritérií poukazuje napríklad na potrebu upozorniť na nehmotné kultúrne dedičstvo a zviditeľniť ho. Odporúča tiež partnerom, aby venovali pozornosť osobitostiam a špecifikám NKD, potrebe zahrnúť skupiny tvorcov a nositeľov ľudových tradícií do všetkých fáz projektu, rešpektovať podstatu NKD a jej nositeľov, aby nestratili svoj význam a základnú kultúrnu hodnotu. Okrem toho zahŕňa všetky kľúčové témy pri práci pre valorizáciu NKD a miestnom trvalo udržateľnom rozvoji, ako je potreba ponúknuť nepretržité odborné školenia, poskytovať podporu pri vytváraní kontaktov s aktérmi NKD alebo potrebu rozpoznania potenciálu NKD a prepojenia NKD s trhovými a verejnými politikami. Nakoniec je súbor kritérií všeobecným usmernením osvedčených postupov pri práci s valorizáciou NKD s cieľom dosiahnuť trvalo udržateľný miestny alebo regionálny rozvoj v Strednej Európe a mimo nej.

Článok bol pripravený Dr. phil. Eliane Fernandes Ferreira
Vedecký pracovník / Projektový manažment v Inštitúte európskej etnológie / kultúrnej antropológie
Univerzity v Hamburgu

.

FOTO: ARTISTIC PROJECT PHOTO ARCHIVE