Pilot action portrait: Bratislava region

interviewee: Mgr. Stanislav Styan

Bratislavská integrovaná doprava, a. s., oddelenie dopravného plánovania,  Bratislava (SK)


What is your specific regional challenge that let you take part in SubNodes?
The Integrated Transport System in the Bratislava Region (IDS BK) coordinated by Bratislavská integrovaná doprava, a.s. today covers the whole of Bratislava region and some adjacent villages in the adjoining Trnava region, but in comparison with other integrated transport systems in Europe it is still relatively small in area. The existing system doesn´t cover the whole region from which people daily commute to the capital city Bratislava, which also happens to be a TEN-T hub. In general, the area covered by the system today has better accessibility by public transport in relation to Bratislava than the area, which is left out. The city Trnava, which we identified as a subnode to the main TEN-T node Bratislava, is also one of the cities not included on the system yet.Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji (IDS BK) koordinovaný Bratislavskou integrovanou dopravou, a.s. dnes pokrýva územie Bratislavského kraja a niektoré priľahlé obce susedného Trnavského kraja, ale svojou rozlohou je v porovnaní s inými IDS v Európe relatívne malý. Existujúci systém nepokrýva všetky regióny, z ktorých každodenne dochádza veľký počet obyvateľov do hlavného mesta Bratislavy, ktoré je okrem iného aj dopravným uzlom v sieti TEN-T. Územie pokryté systémom dnes má vo všeobecnosti  lepšiu dostupnosť verejnou osobnou dopravou vo vzťahu k Bratislave, ako územia mimo neho. Mesto Trnava, ktoré sme identifikovali ako sekundárny dopravný uzol popri TEN-T uzle Bratislave, je tiež jedno z miest nachádzajúcich sa zatiaľ mimo IDS BK.
How do you plan to respond to this challenge within SubNodes?
The plan of Bratislavská integrovaná doprava, a.s. within the project SubNodes is to expand the Integrated Transport System in the Bratislava region to new areas surrounding the Bratislava region. A lot of people commute daily between the cities Bratislava and the 50 km distant Trnava, which makes it the most perspective direction for expanding the system. The pilot action will involve the extension of the integrated transport system along the railway to the city Trnava. Except that a feasibility study will be elaborated focusing on the possibilities of expanding the integrated transport system to new areas in the Trnava region.Plán Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s. v rámci projektu SubNodes je rozšíriť IDS BK do oblastí obklopujúcich Bratislavský kraj. Množstvo obyvateľov denne dochádza medzi mestami Bratislavou a 50 km vzdialenou Trnavou, vďaka čomu sa tento smer javí ako najperspektívnejší pre rozšírenie systému. Pilotný projekt počíta s rozšírením IDS BK do Trnavy na železničnej trati spájajúcej toto mesto s Bratislavou. Okrem toho bude vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti zameraná na možnosti rozširovania IDS BK do ďalších oblastí Trnavského kraja.
Which impact do you expect by SubNodes?
The ambition of BID, a.s. is to make IDS BK more attractive for new passengers. It will cover a larger area, which can attract more passengers to use the system. Extending IDS BK to Trnava will help to deal with growing road traffic and it will support environmentally friendly railway transport, since railway is the main public transport link between the two cities and a sustainable alternative to the congested highway. Expanding IDS BK will bring more satisfied passengers and potentially more people using public transport. In addition to everything mentioned, all new regions in the system will gain a better and more comfortable connectivity via public transport with the TEN-T network.Ambíciou BID, a.s. je urobiť IDS BK atraktívnejším pre nových cestujúcich. Systém bude pokrývať väčšie územie, čím pritiahne viac cestujúcich do verejnej dopravy. Rozšírenie IDS BK do Trnavy pomôže pri riešení rastúcej intenzity cestnej premávky a bude podporovať environmentálne prijateľnú železničnú dopravu, keďže železnica poskytuje hlavné spojenie verejnou osobnou dopravou medzi oboma mestami a tiež udržateľnú alternatívu preplnenej diaľnici. Rozšírenie IDS BK prinesie viac spokojných cestujúcich a potenciálne aj viac obyvateľov využívajúcich verejnú dopravu. Navyše všetky nové územia v systéme získajú komfortné spojenie prostredníctvom verejnej osobnej dopravy so sieťou TEN-T.